Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Período impositivo e devindicación

Regulación: Artigo 20 TRLIRNR

O período impositivo coincidirá co exercicio económico declarado sen que poida exceder de doce meses.Salvo que se declare outro, o período impositivo entenderase referido ao ano natural.

Entenderase concluído o período impositivo:

  1. Cando o establecemento permanente cesamento na súa actividade.

  2. Cando se realice a desafectación do investimento no seu día efectuada.

  3. Cando o establecemento permanente traslade a súa actividade ao estranxeiro.

  4. Cando se produza a transmisión do establecemento permanente a outra persoa física ou entidade.

  5. Cando a casa central traslade a súa residencia.

  6. Cando faleza o titular do establecemento permanente.

O Imposto sobre a Renda de non Residentes devindicarase o último día do período impositivo.