Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Casa 00057 Réxime fiscal saída SOCIMI

Marcarán esta casa aquelas entidades que estivesen a tributar polo réxime fiscal especial das SOCIMI e pasen a tributar por un réxime do Imposto sobre Sociedades distinto, e que obtivesen rendas derivadas da transmisión de inmobles ou de participacións noutras entidades posuídos ao inicio do período impositivo en que a sociedade pase a tributar polo réxime fiscal distinto ao das SOCIMI, cando esa transmisión sexa realizada en períodos en que é de aplicación ese réxime distinto, e que segundo o disposto no artigo 12.2 da Lei 11/2009, do 26 de outubro, pola que se regulan as Sociedades Anónimas cotizadas de Investimento no Mercado Inmobiliario, deban gravar no período obxecto de declaración, a parte da devandita renda imputable aos períodos impositivos nos que resultou de aplicación o réxime especial das SOCIMI.