Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Declaración dos representantes legais da entidade

A declaración recollida neste apartado será formulada por aquelas persoas que exerzan a representación legal da entidade, segundo o disposto na lexislación específica aplicable.

Neste apartado deberase cumprir a seguinte información:

  • Datos identificativos de cada representante (nome, apelidos e NIF).

  • Na casa «Data poder» consignarase a data do poder notarial ou da escritura de apoderamento.

  • Na casa «Notaría/Otros» consignarase a Notaría onde se efectuou o apoderamento.No caso de sociedades civís que tivesen feito constar o apoderamento en documento privado, farase constar nesta casa a data do citado documento.