Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Declaración dos representantes legais da entidade

A declaración recollida neste apartado será formulada por aquelas persoas que ostenten a representación legal da entidade, segundo o que se dispón na lexislación específica aplicable.

Neste apartado deberase cubrir a seguinte información:

  • Datos identificativos de cada representante (nome, apelidos e NIF ).

  • No recadro «Data poder» consignarase a data do poder notarial ou da escritura de apoderamento.

  • No recadro «Notaría/Outros» consignarase a Notaría onde se efectuou o apoderamento. No caso de sociedades civís que fixesen constar o apoderamento en documento privado, farase constar neste recadro a data do citado documento.