Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Estados de contas (casas 00050 a 00055 e 00061)

As casas [00050], [00051], [00052], [00053], [00054] e [00055] recollidas no apartado Estados de Contas da páxina 1 do modelo 200, non deberán ser marcadas polas entidades que marcasen as casas [00003] ou [00004] (Institucións de investimento colectivo), [00024] (entidades de crédito), [00025] (entidades aseguradoras), [00036] (sociedades de garantía recíproca ou de reafianzamento) ou [00058] (mutua de seguros ou mutualidade de previsión social).

Tampouco deberán marcar as casas [00053], [00054] e [00055] relativas á Conta de Perdas e Ganancias, as entidades que marcasen a casa [00026] (entidade inactiva).

Todos os contribuíntes aos que sexa de aplicación obrigatoria o Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro, ou que apliquen o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas aprobado polo Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, deberán marcar dúas casas:unha casa entre as casas [00050], [00051] e [00052], e outra casa entre as casas [00053], [00054] e [00055].Non obstante, as entidades que marquen as casas [00009] (entidade dominante de grupo fiscal) ou [00010] (entidade dependente de grupo fiscal) da páxina 1 do modelo 200, non deberán marcar as casas [00052] e [00055].

Con efectos para os exercicios que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2021, o Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembro e o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas aprobado polo Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, co obxecto de adaptar o noso marco normativo contable ao da Unión Europea, foron modificados polo Real Decreto 1/2021, do 12 de xaneiro, polo que se modifican o Plan Xeral de Contabilidade aprobado polo Real Decreto 1514/2007, do 16 de novembro;o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas aprobado polo Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro;as Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas aprobadas polo Real Decreto 1159/2010, do 17 de setembro;e as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás entidades sen fins lucrativos aprobadas polo Real Decreto 1491/2011, do 24 de outubro.

As casas [00075], [00076] e [00077] relativas ao Estado de cambios do patrimonio neto, son de cumprimentación voluntaria cando se marque algunha das casas [00051] ou [00052].Non obstante, a casa [00075] será de cumprimentación obrigatoria cando se marque a casa [00050], e non poderá cumprirse cando se marque algunha das casas [00051] ou [00052].

Por outra parte, e tendo en conta a finalidade da casa [00061] «Entidades que sen ser Institucións de investimento colectivo utilicen os estados de contas aplicables a estas», as entidades que marquen esta casa, non deberán marcar as casas [00050] a [00055] nin as casas [00075] a [00077], e viceversa.

Nº de casaContribuíntes que deben cumplimentala
[00050] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo normal de contas para o Balance.
[00051] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo abreviado de contas para o Balance.
[00052] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo PEME de contas para o Balance.
[00075] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo normal do Estado de cambios do patrimonio neto.
[00076] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo abreviado do Estado de cambios do patrimonio neto.Esta casa é de cumprimentación voluntaria.
[00077] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo PEME do Estado de cambios do patrimonio neto.Esta casa é de cumprimentación voluntaria.
[00053] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo normal de contas para Pérdidas e ganancias.
[00054] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo abreviado de contas para Pérdidas e ganancias.
[00055] Marcarán esta casa os contribuíntes que utilizasen o modelo PEME de contas para Pérdidas e ganancias.
[00061] Marcarán esta casa aquelas entidades que, sen ser Institucións de investimento colectivo, utilicen o modelo de contas establecido na Circular 3/2008, do 11 de setembro, da Comisión do Mercado de Valores, sobre normas contables, contas anuais e estados de información reservada das institucións de investimento colectivo.
As entidades que marquen esta casa deberán cumprir as casas 44 a 48 do modelo 200 relativas ás Institucións de investimento colectivo, en lugar das páxinas 3 a 11 do devandito modelo.