Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Firma do Secretario do Consello de Administración, declarante ou representante

A certificación que se esixe neste apartado deberá ser asinada polo Secretario do Consello de Administración ou se é o caso, pola persoa que cumpra as súas funcións no órgano que substitúa ao devandito Consello, debendo ademais consignar o seu nome e apelidos e o seu Número de Identificación Fiscal (NIF) nos espazos reservados para o efecto.

Con esta certificación acredítase que os asinantes da declaración están facultados para actuar en nome e por conta da entidade declarante, e que os seus nomeamentos non caducaron nin foron revogados na data da firma da declaración.

No caso en que a declaración corresponda a un establecemento permanente ou a unha entidade en réxime de atribución de rendas constituída no estranxeiro con presenza en territorio español, suxeitos ao Imposto sobre a Renda de non Residentes, o asinante deberá ser o declarante ou representante, e deberase consignar ademais a data da firma.