Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Grupo mercantil (casa 00081)

As entidades que marcasen a casa [00081] «Filial grupo multinacional» do subapartado «Outros carácteres» da páxina 1 do modelo 200, deberán cumprir de forma obrigatoria no apartado «Grupo mercantil» da devandita páxina 1, a seguinte información sobre a sociedade matriz última do grupo multinacional ao que pertence:

  • Número de Identificación fiscal (NIF) ou no caso de que a devandita entidade non dispoña de NIF en España, deberá consignar o equivalente doutro país, indicando o país ou xurisdición ao que corresponde o NIF consignado.

  • Código país:Mostrarase a relación de países codificada con dous carácteres alfabéticos (excluíndo É).É conveniente cumprir este campo en primeiro lugar xa que, en función do valor cumprido, se validará ou non o campo NIF.

  • Nome ou razón social:Cumplimentarase automaticamente en caso de que se validase o NIF.Noutro caso, admitirase calquera valor numérico ou alfabético.

  • País ou xurisdición de residencia fiscal:Mostrarase a relación de países codificada con dous carácteres alfabéticos (sen excluír É).Pode ser o mesmo ou distinto do código país cumprido.