Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Grupo mercantil (recadro 00081)

As entidades que marcasen o recadro [00081] «Filial grupo multinacional» do subapartado «Outros caracteres» da páxina 1 do modelo 200, deberán cubrir de forma obrigatoria no apartado «Grupo mercantil» da devandita páxina 1, a seguinte información sobre a sociedade matriz última do grupo multinacional ao que pertence:

  • Número de Identificación fiscal (NIF) ou no caso de que a devandita entidade non dispoña de NIF en España, deberá consignar o equivalente doutro país, indicando o país ou xurisdición ao que corresponde o NIF consignado.

  • Código país: Mostrarase a relación de países codificada con dous caracteres alfabéticos (excluíndo É). É conveniente cubrir este campo en primeiro lugar xa que, en función do valor cumprimentado, validarase ou non o campo NIF.

  • Nome ou razón social : Cubrirase automaticamente no caso de que se validase o NIF. Noutro caso, admitirase calquera valor numérico ou alfabético.

  • País ou xurisdición de residencia fiscal: Mostrarase a relación de países codificada con dous caracteres alfabéticos (sen excluír É). Pode ser o mesmo ou distinto do código país cumprimentado.