Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Identificación

No cadro «Identificación» da páxina 1 do modelo 200, o contribuínte deberá consignar nos campos destinados para ese fin, os datos correspondentes á súa identificación, isto é, NIF e Apelidos e nome ou razón social.

Este cadro deberá ser cumprimentado en todo caso pola entidade declarante.