Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Persoal asalariado (casas 00041 e 00042)

Casa 00041.Cifra media do persoal fixo asalariado

Consignarase nesta casa a cifra media do persoal fixo asalariado a cargo do declarante no período impositivo obxecto de declaración.Para calcular esta cifra, teranse en conta os seguintes criterios:

  • Se no período impositivo non houbo movementos no equipo, deberase indicar a semisuma do persoal fixo asalariado ao principio e ao final deste.

  • Se houbo movementos, deberase calcular a suma do equipo en cada un dos meses do exercicio e dividir polo número total de meses que contén este.

  • Se houbo regulación temporal de emprego ou de xornada, deberase incluír como persoal fixo o persoal afectado pola devandita regulación, pero só na proporción que corresponda á fracción do período impositivo ou xornada do período impositivo efectivamente traballada.

Nos casos en que a cifra media de persoal fixo asalariado non sexa un número enteiro, expresarase con dous decimais.

Casa 00042.Cifra media do persoal non fixo asalariado

Consignarase nesta casa a cifra media do persoal non fixo asalariado a cargo do declarante no período impositivo obxecto de declaración.Esta cifra pódese calcular sumando o total de semanas que traballou os devanditos empregados e dividindo o resultado entre o número total de semanas que conforman o período impositivo, ou mediante a seguinte operación:

(Nº persoas contratadas con carácter non fixo) × (Nº medio de semanas traballadas ÷ Nº total de semanas do exercicio)

Nos casos en que a cifra media de persoal non fixo asalariado non sexa un número enteiro, expresarase con dous decimais.