Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Persoal asalariado (recadros 00041 e 00042)

Recadro 00041. Cifra media do persoal fixo asalariado

Consignarase neste recadro a cifra media do persoal fixo asalariado a cargo do declarante no período impositivo obxecto de declaración. Para calcular esta cifra, teran en contase os seguintes criterios:

  • Se no período impositivo non houbo movementos no cadro de persoal, deberase indicar a semisuma do persoal fixo asalariado ao principio e ao final do mesmo.

  • Se houbo movementos, deberase calcular a suma do cadro de persoal en cada un dos meses do exercicio e dividir polo número total de meses que contén o mesmo.

  • Se houbo regulación temporal de emprego ou de xornada, deberase incluír como persoal fixo o persoal afectado pola devandita regulación, pero só na proporción que corresponda á fracción do período impositivo ou xornada do período impositivo efectivamente traballada.

Nos casos en que a cifra media de persoal fixo asalariado non sexa un número enteiro, expresarase con dous decimais.

Recadro 00042. Cifra media do persoal non fixo asalariado

Consignarase neste recadro a cifra media do persoal non fixo asalariado a cargo do declarante no período impositivo obxecto de declaración. Esta cifra pódese calcular sumando o total de semanas que traballaron os devanditos empregados e dividindo o resultado entre o número total de semanas que conforman o período impositivo, ou mediante a seguinte operación:

(Nº persoas contratadas con carácter non fixo) × (Nº medio de semanas traballadas ÷ Nº total de semanas do exercicio)

Nos casos en que a cifra media de persoal non fixo asalariado non sexa un número enteiro, expresarase con dous decimais.