Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Información de detalle de EP ou UTE que operen no estranxeiro e por participación en fórmula de colaboración análoga a UTE

Este cadro encóntrase na páxina 2 bis do modelo 200 e debe ser utilizado polos contribuíntes, calquera que sexa a súa forma xurídica, que acheguen información detallada dos establecementos permanentes ou das unións temporais de empresas que operen no estranxeiro, así como das entidades que participen en obras, servizos ou subministracións que realicen ou presten no estranxeiro mediante fórmulas de colaboración análogas ás unións temporais, respecto das que reciban beneficios ou perdas no período impositivo obxecto de declaración.

Neste apartado deberase cumprir a seguinte información:

  • Campo «Identificación». Neste campo, deberase recoller a identificación das entidades a informar.Permítese a cumprimentación dun código que non se axuste ao «formato NIF».Este campo deberase cumplimentar sempre que se cumpra algún dos restantes campos de cada fila.

  • Campo «País de residencia fiscal». Neste campo, deberase recoller o país de residencia fiscal das entidades a informar.Mostrarase a relación de países codificada con dous carácteres alfabéticos (para non residentes).Este campo deberase cumprir sempre que se cumpra algún dos restantes campos de cada fila.

  • Campo «Volume de operacións». Neste campo, deberase recoller o volume de operacións das entidades a informar.Trátase dun campo numérico que se deberá cumprir sempre que se cumpra algún dos restantes campos de cada fila.

  • Campo «Beneficio ou perda que obteñen no período impositivo». Neste campo númerico, deberase recoller o beneficio ou perdida que as entidades a informar obtivesen no período impositivo.

  • Campo «Suma de axustes ao resultado contable dende o inicio da actividade». Neste campo númerico, deberase recoller a suma de axustes ao resultado contable dende o inicio da actividade das entidades a informar.

  • Campo «Suma de deducións por DEI internac.(art.º 31 LIS) acreditada en períodos anteriores». Neste campo númerico, deberase recoller a suma das deducións por dobre imposición internacional do artigo 31 do LIS que as entidades a informar declarasen en períodos anteriores.