Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Estados contables das entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España (páxinas 27 a 33)

As páxinas 27 a 33 do modelo 200 recollen o balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de ingresos e gastos recoñecidos, e o estado de cambios no patrimonio neto correspondentes ás entidades sometidas ás normas de contabilidade do Banco de España.

As devanditas páxinas foron actualizadas no modelo 200 de declaración do Imposto sobre So­ciedades correspondente ao exercicio 2017, para axustarse ao disposto na Circular 5/2014, do 28 de novembro, do Banco de España, pola que se modifican a Circular 4/2004, de 22 de decembro, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros, a Circular 1/2010, de 27 de xaneiro, a entidades de crédito, sobre estatísticas dos tipos de xuro que se aplican aos depósitos e aos créditos fronte aos fogares e as sociedades non financeiras, e a Circular 1/2013, do 24 de maio, sobre a Central de Información de Riscos.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cumpra no modelo de declaración do Imposto sobre Sociedades, deberá de consignarse precedida do signo menos (-)

As entidades obrigadas a utilizar as devanditas páxinas deixarán sen cumprir as correspondentes ás contas e estados anuais do caso xeral (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11).Pola contra, deberán cumprir as restantes páxinas da declaración que resulten procedentes.

A continuación transcríbense as equivalencias entre as distintas claves que aparecen nas páxinas 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 do modelo 200.