Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021.

Estados contables das sociedades de garantía recíproca (páxinas 49 a 54)

Nas páxinas 49 a 54 inclusive do modelo 200 de declaración recóllense o balance, a conta de perdas e ganancias, o estado de ingresos e gastos recoñecidos e o estado total de cambios de patrimonio neto correspondentes ás sociedades de garantía recíproca de acordo coa Orde EHA/1327/2009, do 26 de maio, sobre normas especiais para a elaboración, documentación e presentación da información contable das sociedades de garantía recíproca.

Calquera partida de estados contables que sexa negativa e que se cubra no modelo 200 de declaración do Imposto sobre Sociedades deberá de consignarse precedida do signo (-).

As devanditas entidades, ao cubrir as devanditas páxinas, deixarán sen cubrir as correspondentes ás contas e estados anuais do caso xeral (páxinas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11). Pola contra, deberán cubrir os restantes páxinas do referido modelo de declaración que resulten procedentes.

A continuación transcríbense as equivalencias entre as distintas claves que aparecen nas páxinas 49, 50, 51, 52, 53 e 54 do modelo 200.

  1. Equivalencias páxinas 49 e 50
  2. Equivalencias páxina 51
  3. Equivalencias páxina 52
  4. Equivalencias páxinas 53 e 54