Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución por reversión de medidas temporais (DT 37º.2 LIS)

1.Importe da dedución

Para os períodos impositivos iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, co obxecto de mitigar os efectos da redución dos tipos de gravame na actualización de balances do exercicio 2012, o apartado 2 da disposición transitoria trixésimo sétima da LIS estableceu unha nova dedución sobre a cota íntegra para os contribuíntes que tributen ao tipo xeral de gravame do Imposto sobre Sociedades.

Así, segundo o disposto na citada disposición, os contribuíntes que tributen ao tipo de gravame xeral previsto no artigo 29.1 do LIS que se tivesen acollido á actualización de balances prevista no artigo 9 da Lei 16/2012, do 27 de decembro, pola que se adoptan diversas medidas tributarias dirixidas á consolidación das finanzas públicas e ao impulso da actividade económica, terán dereito a unha dedución na cota íntegra do 5 por cento (2 por cento para os períodos impositivos que se inicien en 2015) das cantidades que integren na base impoñible do período impositivo derivadas da amortización correspondente ao incremento neto de valor resultante daquela actualización.

A ter en conta:

Esta dedución aplicarase con posterioridade ás demais deducións e bonificacións que resulten de aplicación polo Imposto sobre Sociedades, polo que non se lles aplica o límite conxunto.

As cantidades non deducidas por insuficiencia de cota íntegra poderán deducirse en períodos impositivos seguintes, sen limitación temporal.

2.Cumprimentación do modelo 200

Os contribuíntes consignarán na casa [01041] «Dedución por reversión de medidas temporais DT 37ª.2 LIS» da páxina 14 do modelo 200, o importe correspondente a estas deducións que apliquen no período impositivo obxecto de declaración.O importe consignado nesta casa será que resulte da cumprimentación do cadro de desagregación da páxina 19 do modelo 200 que se explica a continuación.

Cumprimentación do cadro «Dedución por reversión de medidas temporais DT 37ª.2 LIS» (páxina 19 do modelo 200)

Neste cadro deberase consignar os importes da dedución por reversión de medidas temporais xeradas nos exercicios 2015 a 2021, da forma en que se detalla a continuación:

  • Na columna «Base de dedución» consignaranse os importes correspondentes ás cantidades que se integren na base impoñible dos exercicios 2015 a 2021 derivadas da amortización do incremento neto de valor resultante da actualización de balances prevista no artigo 9 da Lei 16/2012, do 27 de decembro.

    A fila «2021(*)» só debe cumplimentarse se a entidade ten deducións pendentes de aplicar, correspondentes a un período impositivo anterior iniciado en 2021.

  • Na columna «Importe xerado/pendente ao principio do período» consignarase os importes derivados de aplicar as cantidades da columna «Base de dedución», a porcentaxe do 2 por cento (para o período impositivo 2015) e do 5 por cento (para os períodos impositivos 2016 a 2021).

  • Na columna «Importe aplicado» consignarase os importes correspondentes ás cantidades consignadas na anterior columna «Importe xerado/pendente ao principio do período», que se aplicasen no período impositivo obxecto de declaración.

    Na casa [01041] recollerase o total dos importes consignados na columna «Aplicado nesta liquidación» que deberá trasladarse á casa [01041] da páxina 14 do modelo 200 referente á liquidación do Imposto.

  • Na columna «Importe pendente» consignarase os importes correspondentes ás cantidades que queda pendente de aplicar para períodos impositivos futuros.