Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Información sobre operacións vinculadas (modelo 232)

O artigo 13.4 do RIS establece que o contribuínte deberá incluír nas declaracións que así se prevexa, a información relativa aos seus operacións vinculadas nos termos que se estableza por Orde do Ministro de Facenda (actualmente, Ministra de Facenda e Función Pública).

Tradicionalmente, esta obriga de información subministrábase no modelo 200 mediante a cumprimentación dos cadros relativos á información de operacións con persoas ou entidades vinculadas.

Para os períodos impositivos iniciados a partir de 1 de xaneiro de 2016, optouse por trasladar a obriga de subministrar no modelo 200 a información sobre estas operacións con persoas ou entidades vinculadas, a unha nova declaración informativa.

Para estes efectos, a Orde HFP/816/2017, do 28 de agosto, aprobou o modelo 232 de Declaración informativa de operacións vinculadas e de operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como "paraísos fiscais":