Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Ámbito de aplicación

Regulación: Artigo 100.1 LIS

O réxime de transparencia fiscal internacional aplicarase aos contribuíntes do Imposto sobre Sociedades sempre que se cumpran as seguintes circunstancias:

  1. Que teñan unha participación igual ou superior ao 50 por cento do capital, os fondos propios, os resultados ou os dereitos de voto na data do peche do exercicio social dunha entidade non residente en territorio español.A participación computarase por si soa ou conxuntamente con persoas ou entidades vinculadas no sentido do artigo 18 do LIS.

    O importe da renda positiva a imputar determinarase en proporción á participación nos resultados, e, no seu defecto, en proporción á participación no capital, os fondos propios ou os dereitos de voto.

  2. Que o importe satisfeito pola entidade non residente en territorio español, polas rendas que han de imputarse na base impoñible, por un gravame de natureza idéntica ou análoga ao Imposto sobre Sociedades, sexa inferior ao 75 por cento do que tiver correspondido no devandito territorio español.

    Esta imputación tamén procederá cando as devanditas rendas sexan obtidas a través dun establecemento permanente se se dá a circunstancia prevista na letra b) do artigo 100.1 do LIS sen que, neste caso, resulte de aplicación a exención das rendas obtidas no estranxeiro a través dun establecemento permanente prevista no artigo 22 do LIS.

Segundo o disposto no artigo 100.15 do LIS, este réxime especial non se aplicará cando a entidade non residente ou o establecemento permanente sexa residente ou se sitúe noutro Estado membro da Unión Europea ou que forme parte do Acordo do Espazo Económico Europeo, sempre que o contribuínte acredite que realiza actividades económicas ou se trate dunha institución de investimento colectivo regulada na Directiva 2009/65/CE do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de xullo de 2009, pola que se coordinan as disposicións legais, regulamentarias e administrativas sobre determinados organismos de investimento colectivo en valores mobiliarios, distintas das previstas no artigo 54 desta Lei, constituída e domiciliada nalgún Estado membro da Unión Europea.