Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Obriga de información

Regulación:Artigo 100.12 LIS

As entidades que apliquen o réxime especial deberán presentar conxuntamente coa declaración do Imposto sobre Sociedades, os seguintes datos relativos á entidade non residente en territorio español:

  1. Nome ou razón social e lugar do domicilio social.

  2. Relación de administradores e lugar do seu domicilio fiscal.

  3. O balance, a conta de perdas e ganancias e a memoria.

  4. Importe da renda positiva que deba ser obxecto de imputación na base impoñible.

  5. Xustificación dos impostos satisfeitos respecto da renda positiva que deba ser obxecto de imputación na base impoñible.

No caso de establecementos permanentes, o contribuínte deberá achegar conxuntamente coa declaración deste Imposto os datos aos que se refiren as letras d) e e) anteriores, así como rexistros contables das operacións que realicen e dos activos e pasivos afectos a estes.