Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Período impositivo no que se imputan as rendas

Regulación:Artigo 100.7 LIS

A imputación na base impoñible das rendas positivas realizarase no período impositivo que comprenda o día en que a entidade non residente en territorio español haxa concluído o seu exercicio social que, para estes efectos, non poderá entenderse de duración superior a doce meses.

Tratándose de establecementos permanentes, a imputación realizarase no período impositivo no que obtéñanse as rendas.