Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Rendas a imputar na base impoñible

Regulación: Artigo 100.2 e 100.3 LIS

 1. O artigo 100.2 do LIS establece que os contribuíntes imputarán a renda total obtida pola entidade non residente en territorio español ou o establecemento permanente da correspondente organización de medios materiais e persoais para a súa realización, mesmo se as operacións teñen carácter recorrente.

  Entenderase por renda total o importe da base impoñible que resulte de aplicar os criterios e principios establecidos na Lei do Imposto sobre Sociedades, así como nas restantes disposicións relativas a este Imposto para a determinación daquela.

  A imputación á que se fai referencia neste apartado, non se aplicará cando o contribuínte acredite que as referidas operacións se realizan cos medios materiais e persoais existentes nunha entidade non residente en territorio español pertencente ao mesmo grupo, no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, ou ben que a súa constitución e operativa responde a motivos económicos válidos.

 2. No suposto de non se aplicar o disposto no apartado anterior, aplicarase o establecido no artigo 100.3 do LIS, segundo o cal imputarase unicamente a renda positiva obtida por unha entidade non residente que proveña de cada unha das seguintes fontes:

  1. Titularidade de bens inmobles rústicos e urbanos ou de dereitos reais que recaian sobre estes, salvo que estean afectos a unha actividade económica, ou cedidos en uso a entidades non residentes pertencentes ao mesmo grupo, no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da súa residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, e igualmente estiveren afectos a unha actividade económica.

  2. Participación en fondos propios de calquera tipo de entidade e cesión a terceiros de capitais propios, nos termos previstos nos apartados 1 e 2 do artigo 25 da Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e sobre o Patrimonio.

   Non se entenderá incluída nesta letra b) a renda positiva que proceda dos seguintes activos financeiros:

   • Os tidos para dar cumprimento a obrigas legais e regulamentarias orixinadas polo exercicio de actividades económicas.

   • Os que incorporen dereitos de crédito nacidos de relacións contractuais establecidas como consecuencia do desenvolvemento de actividades económicas.

   • Os tidos como consecuencia do exercicio de actividades de intermediación en mercados oficiais de valores.

   • Os tidos por entidades de crédito e aseguradoras como consecuencia do exercicio das súas actividades, sen prexuízo do establecido na letra i) seguinte.

    A renda positiva derivada da cesión a terceiros de capital propio entenderase que procede da realización de actividades crediticias e financeiras a que se refire a letra i) seguinte cando o cedente e o cesionario pertenzan a un grupo de sociedades no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, e os ingresos do cesionario proceden, polo menos no 85 por cento, do exercicio de actividades económicas.

  3. Operacións de capitalización e seguro, que teñan como beneficiaria á propia entidade.

  4. Propiedade industrial e intelectual, asistencia técnica, bens mobles, dereitos de imaxe e arrendamento ou subarrendamento de negocios ou minas, nos termos establecidos no artigo 25.4 da Lei 35/2006.

  5. Transmisión dos bens e dereitos referidos nas letras a), b), c) e d) anteriores que xere rendas.

  6. Instrumentos financeiros derivados, agás os designados para cubrir un risco especificamente identificado derivado da realización de actividades económicas.

  7. Actividades de seguros, crediticias, operacións de arrendamento financeiro e outras actividades financeiras salvo que se trate de rendas obtidas no exercicio de actividades económicas, sen prexuízo do establecido na letra i) seguinte.

  8. Operacións sobre bens e servizos realizados con persoas ou entidades vinculadas no sentido do artigo 18 do LIS, nas que a entidade non residente ou establecemento engade un valor económico escaso ou nulo.

  9. Actividades crediticias, financeiras, aseguradoras e de prestación de servizos realizadas, directa ou indirectamente, con persoas ou entidades residentes en territorio español, e vinculadas no sentido do artigo 18 do LIS, en canto determinen gastos fiscalmente deducibles nas devanditas persoas ou entidades residentes.

Debe terse en conta que só se incluirá na base impoñible a renda que resulte positiva de cada unha das fontes indicadas.