Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Rendas non imputables na base impoñible

Regulación: Artigo 100.4, 100.5 e 100.9 LIS

Non se imputarán na base impoñible as seguintes rendas:

  1. A renda positiva prevista na letra i) do artigo 100.3 do LIS cando polo menos dous terzos dos ingresos derivados das actividades crediticias, financeiras, aseguradoras ou de prestación de servizos realizadas pola entidade non residente procedan de operacións efectuadas con persoas ou entidades non vinculadas no sentido do artigo 18 do LIS.

  2. As rendas previstas no artigo 100.3 do LIS cando a suma dos seus importes sexa inferior ao 15 por cento da renda total obtida pola entidade non residente ou o establecemento permanente.

    Non obstante, imputaranse en todo caso as rendas ás que se refire a letra i) do artigo 100.3 do LIS sen prexuízo de que, así mesmo, sexan tomadas en consideración para os efectos de determinar a suma á que se refire o parágrafo anterior.

  3. As rendas a que fai referencia o artigo 100.3 do LIS, cando se correspondan con gastos fiscalmente non deducibles de entidades residentes en territorio español.

  4. Os dividendos ou participacións en beneficios na parte que corresponda á renda positiva que fose incluída na base impoñible.A estes efectos, o importe dos dividendos ou participacións en beneficios reducirase nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións, salvo que concorran as circunstancias establecidas no artigo 21.11 do LIS.O mesmo tratamento se aplicará aos dividendos a conta.