Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Dedución para evitar a dobre imposición económica internacional:dividendos e participacións en beneficios

O artigo 65.Tres da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen á entrada en vigor desta lei (01-01-2021) e vixencia indefinida, introduce as seguintes modificacións na LIS:

  1. O apartado Tres modifica a letra a) do artigo 32.1 do LIS, que regula a dedución por dobre imposición internacional nos dividendos ou participacións en beneficios pagados por unha entidade non residente en territorio español, eliminando o requisito alternativo de que o valor de adquisición da participación sexa superior a 20 millóns de euros.

  2. En relación co anterior, o apartado Seis engade ao LIS a disposición transitoria cuadraxésima para regular un réxime transitorio a aplicar por un período de 5 anos ás participacións adquiridas nos períodos impositivos iniciados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, que tivesen un valor de adquisición superior a 20 millóns de euros, sen alcanzar a porcentaxe do 5 por cento establecido no artigo 32.1 a) do LIS.

  3. Por último, o apartado Tres modifica así mesmo o apartado 4 do artigo 32 do LIS para engadir que para calcular a cota íntegra que correspondería pagar en España polas rendas a que se refire o devandito apartado se se tivesen obtido en territorio español, os dividendos ou participacións en beneficios reduciranse nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións, salvo que concorran as circunstancias reguladas no artigo 21.11 do LIS.O exceso sobre o devandito límite non terá a consideración de gasto fiscalmente deducible, sen prexuízo do establecido no artigo 31.2 do LIS.