Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Exención sobre dividendos e rendas derivadas da transmisión de valores representativos dos fondos propios de entidades

O artigo 65 da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen á entrada en vigor desta lei (01-01-2021) e vixencia indefinida, introduce as seguintes modificacións na LIS:

  1. O apartado Dos modifica o primeiro parágrafo da letra a) do artigo 21.1 do LIS e a letra a) do artigo 21.6 do LIS, para establecer que estarán exentos os dividendos ou participacións en beneficios de entidades, cando se cumpra o requisito de que a porcentaxe de participación, directa ou indirecta, no capital ou nos fondos propios da entidade sexa, polo menos, do 5 por cento, eliminando o requisito alternativo de que o valor de adquisición da participación sexa superior a 20 millóns de euros.

  2. En relación co anterior, o apartado Seis engade ao LIS a disposición transitoria cuadraxésima para regular un réxime transitorio a aplicar por un período de 5 anos ás participacións adquiridas nos períodos impositivos iniciados con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2021, que tivesen un valor de adquisición superior a 20 millóns de euros, sen alcanzar a porcentaxe do 5 por cento establecido no artigo 21.1 a) do LIS.

  3. Por outro lado, o apartado Dos engade ao artigo 21 do LIS o apartado 10 que establece que o importe dos dividendos ou participacións en beneficios de entidades e o importe da renda positiva obtida na transmisión da participación nunha entidade e no resto de supostos a que se refire o artigo 21.3 da devandita Lei, aos que resulte de aplicación a exención prevista neste redúzase, para os efectos da aplicación da devandita exención, nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións, e o apartado 11 que sinala que a redución do 5 por cento aplicable a dividendos ou participacións en beneficios de entidades a que se refire o citado apartado 10, non se aplicará cando concorran as seguintes circunstancias:

    1. Os dividendos ou participacións en beneficios sexan percibidos por unha entidade cuxo importe neto da cifra de negocios habida no período impositivo inmediato anterior sexa inferior a 40 millóns de euros, sempre que a devandita entidade cumpra cos requisitos establecidos na letra a) do artigo 21.11 do LIS.

    2. Os dividendos ou participacións en beneficios procedan dunha entidade constituída con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2021 na que se ostente, de forma directa e dende a súa constitución, a totalidade do capital ou os fondos propios.

    3. Os dividendos ou participacións en beneficios percíbanse nos períodos impositivos que conclúan nos 3 anos inmediatos e sucesivos ao ano de constitución da entidade que os distribúa.

  4. Por último, engádese polo apartado Cuatro un parágrafo ao final do artigo 64 do LIS que establece que non serán obxecto de eliminación os importes que deban integrarse nas bases impoñibles individuais por aplicación do establecideo no artigo 21.10 do LIS.