Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Limitación na deducibilidad de gastos financeiros

O artigo 65.Uno da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen á entrada en vigor desta Lei (01-01-2021) e vixencia indefinida, modifica a regulación no artigo 16.1 da LIS sobre a limitación na deducibilidad dos gastos financeiros, establecendo que para a determinación do beneficio operativo, non se terá en conta a adición dos ingresos financeiros de participacións en instrumentos de patrimonio que se correspondan con dividendos, cando o valor de adquisición das devanditas participacións sexa superior a 20 millóns de euros, sen alcanzar a porcentaxe do 5 por cento ao que se refiren os artigos 21.1 a) e 32.1 a) do LIS.

Por outra parte, debido á incorporación no LIS do artigo 15 bis (coa conseguinte derrogación do artigo 15 j) do LIS) realizada pola Lei 5/2022, do 9 de marzo, pola que se modifican a Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades, e o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado mediante Real Decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, en relación coas asimetrías híbridas, co obxecto de traspoñer a Directiva (UE) 2016/1164 do Consello, do 12 de xullo de 2016, na redacción dada pola Directiva (UE) 2017/952 do Consello, do 29 de maio de 2017, no relativo ás asimetrías híbridas que teñen lugar entre España e outros Estados Membros e entre España e terceiros países ou territorios, modifícase na devandita Lei o artigo 16.1 do LIS, para establecer que a remisión que se fai aos gastos aos que se refería o derrogado artigo 15 j) do LIS, debe realizarse con efecto para os períodos impositivos que se inicien a partir do 1 de xaneiro de 2020 e que non concluísen a 11 de marzo de 2022, aos gastos non deducibles do artigo 15 bis do LIS.