Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Réxime fiscal de Canarias

1.Dedución por investimentos en producións cinematográficas

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, a disposición final primeira da Lei 14/2021, do 11 de outubro, pola que se modifica o Real Decreto-lei 17/2020, do 5 de maio, polo que se aproban medidas de apoio ao sector cultural e de carácter tributario para facer fronte ao impacto económico e social do COVID-2019, modifica a disposición adicional décimo cuarta da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, para actualizar os límites aplicables ás deducións por investimentos en producións cinematográficas e series audiovisuais realizadas en Canarias.

Desta forma, establécese que o importe da dedución por investimentos en producións españolas de longametraxes e curtametraxes cinematográficas e de series audiovisuais de ficción, animación ou documental regulada no artigo 36.1 da LIS, non poderá ser superior ao resultado de incrementar nun 80 por cento o importe máximo a que se refire o devandito artigo cando se trate de producións realizadas en Canarias.

Ademais, establécese que o importe da dedución por gastos realizados en territorio español por producións estranxeiras de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais regulado no artigo 36.2 do LIS, así como o importe da dedución por gastos realizados na produción e exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas e musicais a que se refire o artigo 36.3 do LIS, non poderán ser superiores ao resultado de incrementar nun 80 por cento o importe máximo a que se refiren os devanditos artigos cando se trate de gastos realizados en Canarias.

2.Réxime fiscal de buques e empresas navieiras en Canarias

Con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen o 11 de xullo de 2021, a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, engade o apartado 3 ao artigo 73 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, para establecer que os buques de empresas navieiras inscritas no Rexistro Especial de Buques e Empresas Navieiras que estivesen rexistrados noutro Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo, teñan tamén a consideración de inscritos no Rexistro Especial, sempre que cumpran cos requisitos que se lles esixe ao resto de buques para a súa inscrición.

Por outra parte, modifícase o artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal de Canarias, que regula as bonificacións aplicables na cota íntegra do Imposto sobre Sociedades polas empresas navieiras en Canarias, introducindo unha limitación das devanditas bonificacións aplicables. Para estes efectos, establécese que cando a parte da base impoñible que proceda da realización de actividades estreitamente relacionadas co transporte marítimo supere á parte de base impoñible resultante das actividades que xeran o dereito á aplicación do réxime especial, a cota correspondente ao devandito exceso non poderá ser obxecto de bonificación.Esta limitación aplicarase ao respecto de cada un dos buques cuxa explotación xere o dereito á bonificación.

Por último, engádese no devandito artigo 76 da Lei 19/1994, do 6 de xullo, que as bases impoñibles negativas derivadas das actividades que xeran o dereito á aplicación do réxime especial de buques e empresas navieiras en Canarias, non poderán ser compensadas con bases impoñibles positivas derivadas do resto das actividades da entidade, nin do exercicio en curso nin nos posteriores.