Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Substitución da definición de paraíso fiscal por xurisdicións non cooperativas

O artigo 16 da Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, modificou a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, para incluír a definición de países e territorios que teñen a consideración de xurisdicións non cooperativas que substitúe a de paraíso fiscal, de nula tributación e de efectivo intercambio de información tributaria.

Así mesmo, a Lei 11/2021 engade unha disposición adicional décima á Lei 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, establecendo que as referencias efectuadas na normativa a paraísos fiscais, a países ou territorios cos que non exista efectivo intercambio de información, ou de nula ou baixa tributación se entenderán efectuadas á definición de xurisdición non cooperativa que establece a disposición adicional primeira da Lei 36/2006, do 29 de novembro, no seu redaccion vixente a partir de 11 de xullo de 2021.

Non obstante, mentres non se aprobe por Orde Ministerial a relación dos países ou territorios que teñen a consideración de xurisdición non cooperativa, terán a devandita consideración os países ou territorios previstos no Real Decreto 1080/1991, do 5 de xullo, polo que se determinan os países ou territorios a que se refiren os artigos 2º, apartado 3, número 4, da Lei 17/1991, do 27 de maio, de Medidas Fiscais Urxentes, e 62 da Lei 31/1990, do 27 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para 1991.