Saltar ao contido principal
Manual práctico de Sociedades 2021

Transparencia fiscal internacional

O artigo 65.Cinco da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2021, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021 que non concluísen á entrada en vigor desta Lei (01-01-2021) e vixencia indefinida, modificou os apartados 10 e 12 do artigo 100 da LIS (posteriormente, a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, cambiou a numeración e os devanditos apartados pasaron a ser os números 9 e 11, respectivamente):

  1. Modifícase o apartado 10 (actualmente, apartado 9) que establece que non se integrarán na base impoñible os dividendos ou participacións en beneficios na parte que corresponda á renda positiva que fose incluída na base impoñible, incorporándose, que para estes efectos, o importe dos dividendos ou participacións en beneficios reducirase nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións, salvo que concorran as circunstancias establecidas no artigo 21.11 do LIS.

  2. Modifícase tamén o apartado 12 do artigo 100 do LIS (actualmente, apartado 11) que establece que para calcular a renda derivada da transmisión da participación, directa ou indirecta, o valor de adquisición se incrementará no importe dos beneficios sociais que, sen efectiva distribución, se correspondan con rendas que tivesen sido imputadas aos socios como rendas das súas accións ou participacións no período de tempo comprendido entre a súa adquisición e transmisión, incorporándose, para estes efectos, que o importe dos beneficios sociais a que se refire este apartado reducirase nun 5 por cento en concepto de gastos de xestión referidos ás devanditas participacións.

Posteriormente, a Lei 11/2021, do 9 de xullo, de medidas de prevención e loita contra a fraude fiscal, con efectos para os períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de xaneiro de 2021, co obxecto de traspoñer a Directiva (UE) 2016/1164, do Consello, do 12 de xullo de 2016, introduce as seguintes modificacións no artigo 100 do LIS:

  1. Modifícase o apartado 1 para establecer que a imputación de rendas que se produce por aplicación do réxime de transparencia fiscal internacional, non só afecta ás obtidas por entidades participadas polo contribuínte, senón tamén ás obtidas polos seus establecementos permanentes no estranxeiro.Especifícase tamén, no apartado 7, que tratándose de establecementos permanentes, a imputación se realizará no período impositivo en que se obteñan as rendas.Así mesmo, modifícase o apartado 12 para engadir a documentación que se deberá achegar xunto coa declaración do Imposto sobre Sociedades, polas rendas obtidas polos devanditos establecementos permanentes.

  2. Modifícase tamén o apartado 2 para eliminar a regra relativa aos dividendos, participacións ou rendas derivadas da transmisión de participacións contida no anterior artigo 100.4 do LIS.

  3. Así mesmo, modifícase o apartado 3 para introducir diversos tipos de renda susceptibles de ser obxecto de imputación neste réxime de transparencia fiscal internacional, tales como as derivadas de operacións de arrendamento financeiro ou de actividades de seguros, bancarias e outras actividades financeiras.Ademais, en relación coas rendas de actividades crediticias, financeiras, aseguradoras e de prestación de servizos reguladas na letra i) do artigo 100.3 do LIS, modifícase a porcentaxe que supón que estas non se inclúan, pasando do 50 por cento 2 terzos.

  4. Suprímese no apartado 4 a regra en virtude da cal non se imputaban as rendas previstas na letra b) e e) da redacción orixinal do apartado 3 do artigo 100 do LIS, cando se tratase de valores derivados da participación no capital ou nos fondos propios de entidades que outorguen, polo menos, o 5 por cento do capital dunha entidade e posúanse durante un prazo mínimo dun ano, coa finalidade de dirixir e xestionar a participación.

  5. Precísase no apartado 5 que as rendas da letra i) do apartado 3 do artigo 100 do LIS teranse en consideración a efectos de determinar se a suma dos importes das rendas previstas neste réxime é inferior ao 15 por cento da renda obtida pola entidade non residente ou establecemento permanente.

  6. Modifícase no apartado 15 (anteriormente, apartado 16), suprimindo a referencia á acreditación de que a constitución e operativa responda a motivos económicos válidos. Tamén se sinala que a regulación prevista neste artigo non é aplicable cando a entidade non residente ou o establecemento permanente sexa residente ou sitúase noutro Estado Membro da Unión Europea ou forme parte do Acordo do Espazo Económico Europeo.