Saltar ao contido principal
Memoria 2016

2.1. Funcións

Para a aplicación efectiva do sistema tributario estatal e aduaneiro, a Axencia Tributaria desprega un conxunto de actuacións entre as que destacan as seguintes:

  • A xestión, inspección e recadación dos impostos cuxa xestión corresponde ao Estado, principalmente, Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre Sociedades, Imposto sobre a Renda de non Residentes, Imposto sobre o Valor Engadido e Impostos Especiais.

  • A recadación de recursos propios da Unión Europea.

  • A xestión aduaneira e a represión do contrabando, así como a seguridade na cadea loxística.

  • A recadación en vía executiva de ingresos de dereito público da Administración xeral do Estado e dos organismos públicos vinculados ou dependentes dela.

  • A recadación de determinadas débedas de Entidades Locais e Comunidades Autónomas, cando así se acordase por convenio.

  • As actuacións de asistencia, colaboración e cooperación con outros Estados membros ou países terceiros con quen así se conviñese para a aplicación dos tributos.

  • A colaboración na persecución de determinados delitos, fundamentalmente delitos contra a Facenda Pública, de contrabando e de branqueo.

  • A previsión de ingresos tributarios, o seguimento e análise da recadación e a elaboración de estatísticas de base tributaria.

  • A colaboración co resto das Administracións en diferentes aspectos da xestión do sistema tributario e a atención a convenios en materia de intercambio de información.