Saltar ao contido principal
Memoria 2016

2.3. Organización

Os órganos reitores da Axencia Tributaria son: o presidente, que é o secretario de Estado de Facenda e o director Xeral.

Corresponde ao presidente exercer o superior enderezo da Axencia Tributaria e ostentar a súa representación legal en toda clase de actos e contratos, e ao director Xeral dirixir o seu funcionamento ordinario.

Son órganos asesores do enderezo da Axencia Tributaria o Comité Permanente de Enderezo e o Comité de Coordinación do Enderezo Territorial.

O Comité Permanente de Enderezo está presidido polo presidente da Axencia ou, na súa ausencia, polo director Xeral, que é o Vicepresidente do mesmo. Do citado Comité forman parte todos os directores dos Departamentos e Servizos da Axencia Tributaria, e, ademais, asisten ás súas reunións o delegado Central de Grandes Contribuíntes e a delegada Especial de Madrid.

Membros do Comité Permanente de Enderezo a 31 de decembro de 2016

 • José Enrique Fernández de Moya Romero, presidente
 • Santiago Menéndez Menéndez, director Xeral
 • Rufino da Rosa Cordón, director do Departamento de Xestión Tributaria
 • Luis María Sánchez González, director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria
 • Soledad García López, directora do Departamento de Recadación
 • Pilar Jurado Borrego, directora do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais
 • Manuel Alfonso Castro Martínez, director do Departamento de Informática Tributaria
 • Manuel José Rufas Vallés, director do Departamento de Recursos Humanos
 • Diego Loma-Osorio Lerena, director do Servizo Xurídico
 • Mª Teresa Campos Ferrer, directora do Servizo de Auditoría Interna
 • Natalia Vitores Mingo, directora do Servizo de Xestión Económica
 • Rubén Víctor Fernández de Santiago, director do Servizo de Estudos Tributarios e Estatísticas
 • Ángel Rodríguez Rodríguez, director do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais
 • Lorena Martí Gutiérrez, directora do Gabinete do director Xeral
 • Ignacio Huidobro Arreba, delegado Central de Grandes Contribuíntes
 • Raquel Catalá Polo, delegada Especial de Madrid

O Comité de Coordinación do Enderezo Territorial está presidido polo director Xeral da Axencia e formado polos membros do Comité Permanente de Enderezo, así como polo delegado Central de Grandes Contribuíntes e por todos os delegados Especiais da Axencia.

A Axencia Tributaria estrutúrase en Servizos centrais e Servizos territoriais.

Os Servizos centrais baséanse nun modelo de organización por áreas operativas funcionais e áreas de apoio.

Os Servizos territoriais, a 31 de decembro de 2016, estaban constituídos por 17 Delegacións Especiais-unha por cada Comunidade Autónoma - e 39 Delegacións, en que se integran 192 Administracións e 31 Administracións de Aduanas e II.EE.

No ano 2006 creouse a Delegación Central de Grandes Contribuíntes, órgano con competencia en todo o territorio nacional, con funcións dirixidas ao control coordinado e á mellora da atención e do servizo sobre os grandes contribuíntes.

Adicionalmente, a Axencia Tributaria forma parte e preside os órganos colexiados de coordinación dos tributos cedidos previstos na Lei 22/2009, do 18 de decembro: o Consello Superior para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria, integrado por representantes da Administración tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía, e os Consellos Territoriais para o Enderezo e Coordinación da Xestión Tributaria, integrados por representantes da Administración tributaria do Estado e da Comunidade Autónoma ou da Cidade con Estatuto de Autonomía de que se trate.

O organigrama básico da Axencia Tributaria a 31 de decembro de 2016 recóllese a continuación:

Organigrama da AEAT