Saltar ao contido principal
Memoria 2016

2.4. Axencia Tributaria electrónica

Desde a súa creación, a Axencia Tributaria foi pioneira no campo da administración electrónica, e o uso intensivo das novas tecnoloxías da información e das comunicacións foi unha constante que levou a dispor, hoxe en día, dunha auténtica “Axencia Tributaria electrónica”. Durante 2016 a Axencia Tributaria continuou dedicando esforzos para mellorar os servizos que presta por medios electrónicos.

A Axencia Tributaria conta para lograro, entre outros recursos, tanto cun portal de Internet de carácter informativo, como  cunha Sede electrónica para a realización de trámites en liña.

A Sede electrónica está revestida de condicións especiais de identificación, seguridade e responsabilidade, respondendo da integridade, veracidade e autenticidade da información e dos servizos relativos á propia Axencia Tributaria aos que pode accederse. Non só permite aos interesados consultar en liña o estado de tramitación dos procedementos e obter copia dos documentos a través do apartado “Os meus expedientes” senón que, ademais, ofrece a posibilidade de realizar a práctica totalidade dos trámites procedimentales, que inclúen, entre outros, o acceso ao rexistro electrónico, un inventario de todos os procedementos, servizos e trámites que se poden realizar electronicamente, tales como presentar declaracións e autoliquidacións, solicitudes, alegacións ou comunicacións, achegar documentos e xustificantes, efectuar pagamentos, solicitar e descargar certificados tributarios, etc.

Ao longo dos últimos exercicios a canle electrónica converteuse no máis utilizado nas relacións cos contribuíntes, situación que se intensificou a partir de outubro de 2016, data de entrada en vigor da nova regulación do procedemento administrativo común, e que impón a obriga de relacionarse por vía electrónica coas Administracións Públicas a novos colectivos, destacando o das persoas xurídicas.

Por este motivo en particular e pola importancia estratéxica da canle electrónica en xeral, a Axencia Tributaria levou a cabo durante 2016 unha avaliación permanente dos servizos telemáticos para ir acometendo melloras continuas en función das novas disposicións normativas e das necesidades e demandas dos contribuíntes. Para optimizar a experiencia dos usuarios, tamén se abordaron en 2016 iniciativas destinadas a simplificar o uso da tecnoloxía e a facilitar a tramitación de todos os procedementos mediante a creación de servizos avanzados.

Un exemplo relevante do uso polos contribuíntes das novas tecnoloxías na súa relación coa Axencia Tributaria é o número de visitas aos portais web da Axencia Tributaria, que en 2016 acadou a cifra de 1.872.665.240, incluíndo os accesos ás páxinas intermedias das propias aplicacións da Axencia Tributaria.

Para máis información, no apartado 4.3. desta Memoria desenvólvense os servizos prestados por medios electrónicos.