Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.4.1. Cesión de información

A Axencia Tributaria cede información desde hai anos e de forma cada vez máis notable a outras Administracións Públicas para que estas poidan exercer as funcións que teñen encomendadas e prestar ao cidadán da maneira máis eficiente os servizos públicos para os que son competentes. Esa cesión de información require, con carácter xeral, o previo consentimento do interesado.

A información tributaria así proporcionada a outros organismos públicos, ademais de aforrar aos cidadáns millóns de desprazamentos anuais para solicitar certificados tributarios e reducir os tempos de tramitación e os custos de xestión das Administracións, contribuíu a evitar e combater fraudes na obtención de prestacións sociais, subvencións ou axudas públicas.

Como consecuencia dos convenios de cesión de información a outras Administracións, a Axencia Tributaria atendeu, durante 2016, máis de 66,7 millóns de peticións de información relativa ao Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (a metade aproximadamente do Ministerio de Sanidade) e máis de 7,6 millóns de certificados de estar ao corrente de obrigas tributarias.

Así mesmo, a Axencia Tributaria subministra información aos Xulgados, Tribunais e membros do Ministerio Fiscal. Durante 2016, no marco estipulado no Convenio de colaboración co Consello Xeral do Poder Xudicial (CXPX) e o Ministerio de Xustiza, as subministracións normalizadas que se efectuaron de forma directa e automatizada a través do Punto Neutro Xudicial xestionado polo CXPX, supuxeron máis de 7,6 millóns. Ademais, tramitáronse 13.871 solicitudes non normalizadas de información.

Na actualidade, os datos tributarios de carácter estatístico serven para minorar os tamaños mostralles das enquisas competencia de organismos tales como o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Banco de España e o Ministerio de Fomento. Doutra banda, a utilización de rexistros administrativos de orixe fiscal é de uso xeneralizado para operacións estatísticas de gran transcendencia para os cidadáns como a Enquisa de Poboación Activa, a de Custos Laborais, a Industrial, a de Servizos, e a de Comercio Exterior, entre outros.