Saltar ao contido principal
Memoria 2016

4.4.2. Intercambio de información con outras administracións públicas

Algúns convenios subscritos con outras Administracións Públicas para a cesión de datos, contemplan, pola súa parte, a obtención de información en poder desas Administracións sobre bens, dereitos, rendas ou actividades dos contribuíntes, que permiten á Axencia Tributaria mellorar os servizos prestados ao contribuínte para favorecer o cumprimento voluntario das súas obrigas fiscais e, sobre todo, a loita contra a fraude fiscal. Estes acordos adoitan incluír tamén outras formas de colaboración que van máis alá do intercambio de datos.

Entre estes convenios de intercambio de información e outras formas de colaboración destacan os subscritos pola Axencia Tributaria coa Tesourería Xeral da Seguridade Social, a Inspección de Traballo, a Dirección Xeral do Catastro, a Dirección Xeral de Tráfico, o Consello Xeral do Notariado, o Colexio de Rexistradores, o Instituto Nacional de Estatística, as Comunidades Autónomas de réxime común, as Facendas Forais e a Federación Española de Municipios e Provincias. Durante o exercicio 2016 subscribiuse un coa Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información.

Froito desta colaboración, a Axencia, ademais de subministrar información de interese para o desenvolvemento das competencias de tales organismos, recibiu, durante 2016, información relevante para o desempeño das súas funcións.

Sen ánimo exhaustivo, da Seguridade Social atendéronse máis de 14,7 millóns de peticións de información patrimonial para a súa xestión recadadora, así como sobre os rendementos do traballo satisfeito por máis de 92.000 pagadores; e, reciprocamente, recibíronse as altas e baixas de empresas e traballadores, os censos de empresas a 31 de decembro, as empresas antecesoras e sucesoras, as cotizacións de autónomos, as cotizacións de nais traballadoras e solicitantes de deducións familiares, as contas de cotización de determinados debedores fronte á Facenda Pública, o persoal investigador con deducións na Seguridade Social, así como información mensual dos modelos TC1. Á Dirección Xeral do Catastro se lle subministrou información censual e de inmobles; e, á inversa, recibíronse os padróns de inmobles de natureza urbana, rústica e de características especiais, ademais das operacións inmobiliarias rexistradas en Notarías e Rexistros da Propiedade.

É salientable tamén a información que se recibe semanalmente da Dirección Xeral de Tráfico sobre altas, baixas e transmisións de vehículos; e, mensualmente, tanto do Consello Xeral do Notariado, sobre incumprimentos notariais, como do Banco de España, sobre as operacións comprendidas nas súas Circulares 1/2012 e 4/2012, relativas, respectivamente, a transaccións económicas co exterior declarado por entidades financeiras e a transaccións económicas e saldos de activos e pasivos financeiros declarados por residentes españois.

Tamén do Instituto Nacional de Estatística recíbese o padrón municipal de todo o territorio nacional; e da Intervención Xeral da Administración do Estado, a información da Base de Datos Nacionais de Subvencións.

Durante 2016, a Axencia Tributaria subministrou ás Comunidades Autónomas de réxime común máis de 40 millóns de rexistros relativos aos Impostos sobre o Patrimonio, Actividades Económicas e Determinadas Medios de Transportes (matriculación), así como as variacións producidas nese período no Censo único de contribuíntes. Pola súa banda, as Comunidades Autónomas subministraron máis de 10 millóns de rexistros do Imposto sobre Sucesións e Doazóns, do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, de Tributos cedidos sobre o Xogo e expedientes de valores comprobados.

Ademais, a Axencia Tributaria subministrou ás catro Facendas Forais máis de 41 millóns de rexistros en 2016 e recibiu destas máis de 25 millóns de rexistros. En ambos os dous casos, a información intercambiada refírese ás declaracións informativas e outras tipos de información (padrón de urbana, transmisións patrimoniais, etc.) presentadas nos seus respectivos ámbitos de competencia.

Igualmente, seguiuse impulsando a adhesión das Entidades Locais aos catro convenios de colaboración subscrita entre a Axencia Tributaria e a Federación Española de Municipios e Provincias. Así, a 31 de decembro de 2016, encontrábanse adheridas ao Convenio de subministración de información 1.630 entidades locais, 986 ao Convenio de intercambio de información tributaria e colaboración na xestión recadadora, 65 ao Convenio de recadación executiva e 187 ao Convenio de presentación telemática. As adhesións a estes convenios durante 2016 foron as seguintes: 37 Entidades Locais ao Convenio de subministración, 44 ao Convenio de intercambio de información e 16 ao de recadación executiva.

No referente a datos salientables doutras fórmulas de colaboración que inclúen algúns destes convenios, a Axencia Tributaria, ademais de facilitar a xestión recadadora doutros acredores públicos, como a Tesourería Xeral da Seguridade Social, as Comunidades Autónomas e as Entidades Locais, mediante a subministración de información patrimonial para embargos, tamén procede ao propio embargo de devolucións tributarias a favor de contribuíntes que teñan débedas en período executivo coas citadas Administracións. Neste marco, no exercicio 2016 hanse embargado devolucións xestionadas na Axencia Tributaria por importe de 200,1 millóns de euros que se transferiron ás arcas das Administracións citadas anteriormente.

Esta información detállase nos datos desenvolvidos no  seguinte  gráfico do Anexo:

Gráfico nº 46. Subministracións de información. Administracións públicas (Anexo)