Saltar ao contido principal
Memoria 2016

5.1. Foro de Grandes Empresas e Código de Boas Prácticas Tributarias

Seguindo as conclusións do Foro sobre Administración Tributaria da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico – OCDE - nas súas reunións de Seúl (2006) e de Cidade do Cabo (2008), a Axencia Tributaria puxo en marcha novas formas de relación cooperativa coas grandes empresas mediante a creación dun foro de discusión en que se analizan, mediante reunións conxuntas ou sectoriais, os principais problemas que se propón na relación entre as grandes empresas e a Administración tributaria.

Así, o 10 de xullo de 2009 constituiuse o Foro de Grandes Empresas como órgano de relación cooperativa entre a Axencia Tributaria e un grupo de 27 grandes empresas españolas seleccionadas en función de factores tales como volume de facturación, débeda tributaria ingresada, información fornecida á Administración tributaria, número de traballadores, sector de actividade e distribución xeográfica.

No seo do Foro creáronse varios grupos de traballo, un deles dedicado á elaboración dun Código de Boas Prácticas Tributarias.

Este Código foi obxecto de aprobación na sesión plenaria do Foro celebrado o día 20 de xullo de 2010 e foi publicado na páxina web da Axencia Tributaria en Internet. A este Código pódense adherir todas as empresas que o desexen, participen ou non no Foro, así como difundir libremente esta adhesión.

O obxectivo deste Código de Boas Prácticas é mellorar entre todos – empresas e Administración - a aplicación do sistema tributario. O Código contén unha serie de recomendacións de boas prácticas fiscais tanto para as empresas coma para a Administración.

Tanto empresas como Administración asumen como un obxectivo fundamental nas súas relacións evitar os conflitos na aplicación das normas tributarias e, polo tanto, evitar os elevados custos que da resolución dos devanditos conflitos derívanse para ambas as dúas partes. Para as empresas, o Código supón un escenario de maior seguridade en materia tributaria que facilita a toma de decisións empresariais; para a Axencia Tributaria, un incremento da eficacia e eficiencia do control tributario.

A 31 de decembro de 2016 estaban adheridas ao Código de Boas Prácticas Tributarias 122 empresas e grupos de empresas.

Así mesmo, o Pleno do Foro Tributario de Grandes Empresas, do 20 de decembro de 2016, aprobou unha proposta para o reforzamento das boas prácticas de transparencia fiscal empresarial das empresas adheridas ao Código de Boas Prácticas Tributarias, para articular o contido e utilización dun informe que podería denominarse “Informe Anual de Transparencia Fiscal para empresas adheridas ao CBPT ”(Informe de Transparencia).