Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 10. Distribución do gasto por capítulos. Comparativa 2015 - 2016

 

2015

2016 (*)

Variación 2015/2016 (%)

Gastos de persoal

1.005,0

1.003,9

-0,1

Gastos correntes

302,4

285,9

-5,5

Investimentos

52,3

26,5

-49,3

Resto de capítulos

1,5

1,0

-33,3

TOTAL

1.361,2

1.317,3

-3,2

Importes en millóns de euros

(*) Menor execución como consecuencia do peche anticipado en 2016