Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 11. Queixas e suxestións. Comparativa 2015 - 2016

DESAGREGACIÓN POR MATERIAS

TOTAL 2015

TOTAL 2016*

VARIACIÓN

(%)

SUMA

%

S/Total

SUMA

%

S/Total

2016-2015

Información e atención

7.615

69,96

8.331

67,67

9,40

Tempo de tramitación e execución resolucións

984

9,04

1.342

10,90

36,38

Aplicación de normas

348

3,20

245

1,99

-29,60

Procedemento de xestión

1.198

11,01

1.343

10,91

12,10

Procedemento de inspección

28

0,26

20

0,16

-28,57

Procedemento de recadación

712

6,54

1.030

8,37

44,66

TOTAL

10.885

100

12.311

100

13,10

*Datos provisionais, pendentes da súa aprobación definitiva polo Pleno do Consello.