Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 12. Recadación tributaria bruta total (millóns de euros)

Conceptos

Orzamento 2016  (1)

Xaneiro-decembro

Recadación

Diferenza con OrzamentoDiferenza con recadación

2016

2015

Diferenza

%

Diferenza

%

(2)

(3)

(4) =(2)-(1)

(5) =(2)/(1)

(6) =(2)-(3)

(7) =(6)/(3)

Imposto sobre a renda das persoas físicas

87.736

84.743

84.232

-2.993

96,6

511

0,6

Imposto sobre sociedades

32.319

30.190

28.575

-2.129

93,4

1.615

5,7

Imposto sobre a renda de non residentes

2.408

2.424

2.294

16

100,7

131

5,7

Resto do Capítulo I

2015

1.823

2.200

-192

90,5

-377

17,1 -

Total Capítulo I

124.478

119.180

117.301

-5.298

95,7

1.880

1,6

Imposto sobre o valor engadido

86.917

85.231

83.760

-1.686

98,1

1.471

1,8

Impostos especiais

20.869

20.414

20.147

-455

97,8

267

1,3

Tráfico Exterior

1.907

1.877

1.772

30 -

98,4

105

5,9

Imposto sobre Primas de Seguro

1.457

1.405

1.355

52 -

96,4

50

3,7

Resto do Capítulo II

855

180

164

-675

21,1

16

9,8

Total Capítulo II

112.005

109.107

107.198

-2.898

97,4

1.909

1,8

Total Capítulo III

2.871

2.969

3.037

98

103,4

-68

-2,2

TOTAIS INGRESOS XESTIONADOS POLA AEAT

239.354

231.256

227.535

-8.098

96,6

3.720

1,6