Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 13. Recadación tributaria líquida total (millóns de euros)

Conceptos

Orzamento 2016 (1)

Xaneiro-decembro

Recadación

Diferenza con Orzamento

Diferenza con recadación

2016

2015

Diferenza

%

Diferenza

%

(2)

(3)

(4) =(2)-(1)

(5) =(2)/(1)

(6) =(2)-(3)

(7) =(6)/(3)

Imposto sobre a renda das persoas físicas

75.432

72.416

72.346

-3.016

96.0

70

0,1

Imposto sobre sociedades

24.868

21.678

20.649

-3.190

87,2

1.029

5,0

Imposto sobre a renda de non residentes

1988

1.960

1.639

28 -

98,6

321

19,6

Impostos Ambientais

1.864

1.574

1.864

-290

84,5

-289

-15,5

Resto do Capítulo I

151

197

256

46

130,6

-59

-22,9

Total Capítulo I

104.303

97.827

96.753

-6.476

93,8

1.073

1,1

Imposto sobre o valor engadido

62.663

62.845

60.305

182

100,3

2.540

4,2

Impostos especiais

20.054

19.866

19.147

-188

99,1

720

3,8

Tráfico Exterior

1.907

1.856

1.757

51 -

97,3

99

5,7

Imposto sobre Primas de Seguro

1.457

1.376

1.355

-81

94,5

22

1,6

Resto do Capítulo II

855

178

164

-677

20,8

14

8,9

Total Capítulo II

86.936

86.122

82.726

-814

99,1

3.395

4,1

Total Capítulo III

2.281

2.300

2.529

19

100,8

-229

-9,0

TOTAIS INGRESOS XESTIONADOS POLA AEAT

193.520

186.249

182.009

-7.271

96,2

4.240

2,3