Saltar ao contido principal
Memoria 2016

Cadro nº 18. Control da fraude tributario e aduaneiro: principais magnitudes

 

 

2014

2015

2016

%

Inspección Fra. e Trib.

Aduanas e II. EE

Total

Inspección Fra. e Trib.

Aduanas e II. EE

Total

Inspección Fra. e Trib.

Aduanas e II. EE

Total

Variación 16/14 

Variación 16/15 

Nº contribuínte inspeccionados

26.492

3.069

29.561

26.291

2.984

29.275

24.776

2.842

27.618

-6,57

5,66 -

Nº actas instruídas(*)

60.035

6.953

66.988

59.207

5.596

64.803

55.239

5.258

60.497

-9,69

-6,6

Débeda liquidada(**)

4.796,76

190,55

4.987,31

6.738,58

390,63

7.129,21

5.059,49

248,77

5.308,26

6,43

-25,54

Importe minoración devolucións(**)(***)

290,96

0,88

291,84

500,61

0,34

500,95

521,95

480,94

1.002,89

243,64

100,20

(*)Inclúe actas de inspección, expedientes sancionadores e de comprobación, e outros documentos de inspección

(**)Importe en millóns de euros

(***)Minoracións en control selectivo