Saltar ao contido principal
Memoria 2019

2.3.Organización

Os órganos reitores da Axencia Tributaria son:a Presidenta, que é a Secretaria de Estado de Facenda e o Director Xeral, con rango de Subsecretario.

Corresponde á Presidenta exercer a superior dirección da Axencia Tributaria e exercer a súa representación legal en toda clase de actos e contratos, e ao Director Xeral dirixir o seu funcionamento ordinario.

Son órganos asesores da dirección da Axencia Tributaria o Comité Permanente de Dirección e o Comité de Coordinación da Dirección Territorial.

O Comité Permanente de Dirección está presidido pola Presidenta da Axencia ou, na súa ausencia, polo Director Xeral, que é o Vicepresidente deste.Do citado Comité forman parte todos os Directores dos Departamentos e Servizos da Axencia Tributaria, e, ademais, asisten ás súas reunións o Delegado Central de Grandes Contribuíntes e a Delegada Especial de Madrid.

Membros do Comité Permanente de Dirección a 31 de decembro de 2019

 • Inés María Bardón Rafael, Presidenta

 • Jesús Gascón Catalán, Director Xeral

 • Gonzalo David García de Castro, Director do Departamento de Xestión Tributaria

 • Javier Hurtado Puerta, Director do Departamento de Inspección Financeira e Tributaria

 • Guillermo Barros Gallego, Director do Departamento de Recadación

 • Piar Xurado Año, Directora do Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais

 • Manuel Alfonso Castro Martínez, Director do Departamento de Informática Tributaria

 • Marta Somarriba Victoria, Directora do Departamento de Recursos Humanos

 • Diego Loma-Osorio Lerena, Director do Servizo Xurídico

 • Mª Teresa Campos Ferrer, Directora do Servizo de Auditoría Interna

 • Amparo Dolores Sebastiá Casado, Directora do Servizo de Xestión Económica

 • Rubén Víctor Fernández de Santiago, Director do Servizo de Estudos Tributarios e Estatísticas

 • Rosa Mª Prieto del Rey, Directora do Servizo de Planificación e Relacións Institucionais

 • Francisco Javier Hernández García, Director do Gabinete do Director Xeral

 • Manuel Trillo Álvarez, Delegado Central de Grandes Contribuíntes

 • Soledad Fernández Doutor, Delegada Especial de Madrid

O Comité de Coordinación da Dirección Territorial está presidido polo Director Xeneral da Axencia e formado polos membros do Comité Permanente de Dirección, así como polo Delegado Central de Grandes Contribuíntes e por todos os Delegados Especiais da Axencia.

A Axencia Tributaria estrutúrase en Servizos centrais e Servizos territoriais.

Os Servizos centrais baséanse nun modelo de organización por áreas operativas funcionais e áreas de apoio.

Os Servizos territoriais, a 31 de decembro de 2019, estaban constituídos por 17 Delegacións Especiais -unha por cada Comunidade Autónoma- e 39 Delegacións, nas que se integran 191 Administracións e 29 Administracións de Alfándegas e II.EE.

No ano 2006 creouse a Delegación Central de Grandes Contribuíntes, órgano con competencia en todo o territorio nacional, con funcións dirixidas ao control coordinado e á mellora da atención e do servizo sobre os grandes contribuíntes.

Adicionalmente, a Axencia Tributaria forma parte e preside os órganos colexiados de coordinación dos tributos cedidos previstos na Lei 22/2009, do 18 de decembro:o Consello Superior para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, integrado por representantes da Administración tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía, e os Consellos Territoriais para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, integrados por representantes da Administración tributaria do Estado e da Comunidade Autónoma ou da Cidade con Estatuto de Autonomía de que se trate.

O organigrama básico da Axencia Tributaria a 31 de decembro de 2019 recóllese a continuación: