Saltar ao contido principal
Memoria 2020

2.4. Axencia Tributaria electrónica

Desde a súa creación, a Axencia Tributaria foi pioneira no campo da administración electrónica, e o uso intensivo das novas tecnoloxías da información e das comunicacións foi unha constante que levou a dispor, hoxe en día, dunha auténtica “Axencia Tributaria electrónica”.

Ao longo dos últimos exercicios, a canle electrónica converteuse no máis utilizado nas relacións cos contribuíntes. .

En relación coas  notificacións, a entrada en vigor en 2016 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, supuxo que as persoas xurídicas (incluídas as Administracións Públicas) integrásense no sistema de Notificación Electrónica Obrigatoria (NEO), o que significou un incremento potencial do colectivo incluído en NEO e do número de incluídos efectivamente no sistema NEO desde a súa creación. O censo total de incluídos efectivos en NEO a 31 de decembro de 2020 era de 2.737.246 persoas físicas e xurídicas, o que supón un incremento do 4,7 %con respecto ao dato equivalente do ano anterior.

En 2020 emitíronse 11,85 millóns de notificacións e comunicacións electrónicas, de que 11,24 millóns corresponden a titulares incluídos en Notificación Electrónica Obrigatoria (NEO).

Para potenciar a utilización do   rexistro electrónico  facilitouse para todos os trámites de rexistro, no caso das persoas físicas, a presentación de documentación con Cl@ve PIN. Isto facilita o acceso para aqueles trámites que viñan esixindo certificado electrónico e para os que non era suficiente achegar o Código Seguro de Verificación (CSV) da comunicación recibida da Axencia Tributaria.

Neste contexto, as presentacións sen necesidade de identificación ou con identificación non reforzada, con CSV ou referencia, decreceron lixeiramente en 2020 quedandose en 940.981 asentos rexistrais. Os asentos polo rexistro electrónico con certificado electrónico ou Cl@ve PIN tamén decreceron lixeiramente en 2020 quedandose en 4.418.640 asentos.

Conforme á normativa vixente, existen numerosos supostos en que os cidadáns se ven obrigados a acreditar fronte ás Administracións Públicas ou fronte aos organismos e entidades dependentes das mesmas, circunstancias de carácter tributario, como por exemplo a súa situación sobre o cumprimento de obrigas tributarias ou o nivel de renda.

Durante o ano 2020 solicitáronse por vía electrónica 9.278.358 certificados, o que supón un 95,10 % sobre o total de certificados solicitados.

En todo caso, resulta salientable que durante 2020 o 99,27% das certificacións realizáronse sen desprazamento físico dos cidadáns ás oficinas da Axencia Tributaria. Isto quere dicir que máis de nove de cada dez certificados solicitáronse a través de medios telemáticos, ben polo propio cidadán ou ben mediante subministración directa á Administración Pública que require a información.

Resulta indubidable que a comunicación cos contribuíntes cambiou e debe ser potenciado e utilizado calquera medio que permita mellorar a información do contribuínte e asistirlle no cumprimento das súas obrigas tributarias promovendo en definitiva un mellor cumprimento das mesmas.

No ano 2020, 3.467.019 contribuíntes máis comunicaron os seus datos de contacto electrónicos, xa sexa un número de teléfono móbil, un enderezo de correo electrónico ou ambos os dous, co obxecto de utilizar os sistemas para enviar información ao contribuínte ou un aviso sobre a existencia dunha notificación. A 31 de decembro de 2020, o número de contribuíntes totais subscritos en 2020 ao sistema de avisos sobre notificacións acada a cifra de 9.543.813.

A utilización da Administración electrónica ofrece indubidables vantaxes, entre as que destacan a diminución da presión fiscal indirecta, a minoración da carga de traballo xestor da Axencia Tributaria, a redución dos tempos de tramitación dos procedementos e a diminución do tempo necesario para procesar a información e para detectar a evolución de variables económicas.

Un dos aspectos básicos da asistencia prestada por canles electrónicas atende á facilidade que ten un contribuínte para presentar a súa documentación de maneira electrónica. Durante 2020, acadouse unha porcentaxe do 91,21 %de documentos non normalizados presentados por rexistro electrónico polos contribuíntes respecto do número total de documentos presentados a través de rexistro presencial e electrónico.

Para máis información, no apartado 4.3. desta Memoria desenvólvense os servizos prestados por medios electrónicos.