Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.2.6. Colaboración con Facendas Forais

Tanto o Convenio coma o Concerto Económico, subscritos polo Estado e a Comunidade Foral de Navarra e a Comunidade Autónoma do País Vasco (aprobados respectivamente pola Lei 28/1990, do 26 de decembro e pola Lei 12/2002, do 23 de maio) establecen como principio esencial a coordinación e colaboración mutua entre as devanditas Comunidades forais e o Estado na aplicación dos seus respectivos réximes tributarios.

En execución do devandito principio, a Axencia Tributaria e as Facendas Tributarias forais de Navarra e dos Territorios Históricos do País Vasco, continuaron e intensificado a cooperación en orde a mellorar e coordinar os procedementos de control e as relacións entre ambas as dúas institucións, co obxectivo de facilitar aos contribuíntes o cumprimento das súas obrigas tributarias, así como de pechar as posibles vías de fraude fiscal.