Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.3.5. Outros novos trámites telemáticos

Utilización dos asistentes virtuais

A Axencia Tributaria desenvolveu un novo sistema de intelixencia artificial como forma de proporcionar información personalizada, o “Asistente Virtual” do Sistema de Subministración Inmediata de Información (SII). Esta ferramenta permite obter respostas de forma interactiva e en linguaxe natural ás dúbidas relacionadas co SII . En relación co mesmo tamén está operativo outro asistente, a calculadora de prazos SII, que permite realizar o cálculo de prazos para a remisión de rexistros de facturas.

A experiencia favorable obtida con esas ferramentas permitiu facer extensible este instrumento á Asistencia Integral a todos os contribuíntes no IVE, implantando o Asistente Virtual do IVE, que permite obter información sobre numerosas cuestións relacionadas con este imposto: comercio exterior, modificación de base impoñible e rectificación de deducións, operacións inmobiliarias, facturación e rexistro, suxeición e exencións, cálculo de IVE repercutido (devindicación, base impoñible e tipos impositivos), deducións e devolucións. Neste ámbito tamén se encontran operativas a calculadora de prazos de modificación de bases impoñibles de IVE, o cualificador inmobiliario, que permite consultar a tributación dunha operación por IVE ou ITP, e a ferramenta “localizador” de prestación de servizos e de entrega de bens, que posibilita determinar onde localízase e tributa en IVE unha operación.

Durante todo o ano 2020, a utilidade do sistema vese reflectida nos 796.028 accesos ás distintas ferramentas, entre os que destacan os 321.757 da calculadora SII, os 124.627 do localizador de prestación de servizos e entrega de bens, ou os 127.629 accesos ao asistente virtual de IVE. Ademais, o borrador do 303 obtivo 36.622 accesos para novos presentadores e a axuda para a confección e presentación do modelo 303 de arrendadores, 60.625 accesos.

En 2020 puxéronse en produción dúas novas ferramentas: a calculadora de pro ratas, que posibilita o cálculo de pro ratas e regularizacións, e que tivo 7.155 accesos, e a de sectores diferenciados, que permite determinar se, ao desenvolverse máis dunha actividade, estas constitúen sectores diferenciados, e á que se accedeu en 2.967 ocasións.

Novas calculadoras de axuda de Recadación: Prazos de pagamento e Cálculo de intereses e adiamentos

Trátase de dous novos servizos postos a disposición dos cidadáns que permiten realizar as súas consultas 24h ao día 365 días ao ano. Todo iso sen necesidade de ter que desprazarse nin contactar coas oficinas da Axencia Tributaria.

O primeiro, denominado “Calculador de prazos de pagamento”, permite realizar consultas personalizadas dirixidas a coñecer a data límite para o pagamento de débedas tributarias e non tributarias xestionadas pola Axencia Tributaria.

Desta maneira, tendo coñecemento da data exacta, os cidadáns estarán en disposición de verificar, por un lado, a situación da débeda, coñecendo se xa venceu ou non o prazo de pagamento; e, por outro, as posibles actuacións que da mesma poídanse ou deban derivar. Se non vencese coñeceríase o tempo pendente para o mesmo e se vencese coñeceríase a data de inicio das actuacións executivas.

O segundo, denominado “Calculador de intereses e adiamentos”, permite coñecer os xuros legais e / ou de demora que poidan resultar aplicables ás débedas, tributarias e / ou non tributarias.

Este servizo de axuda divídese en tres grandes bloques: un destinado a coñecer os intereses aplicables ás débedas obxecto de adiamento e / ou fraccionamento, outro para coñecer os intereses aplicables ás débedas tributarias e, un terceiro destinado a coñecer os intereses aplicables ás débedas non tributarias.

Desta forma, os cidadáns poderán calcular facilmente as contías que son aplicables en concepto de intereses ás débedas durante o período ou períodos que resulten esixibles, así como coñecer o interese concreto que foi aplicado e a súa desagregación por días.

Estes novos servizos foron moi ben acollidos, rexistrando os seguintes datos de uso no seu primeiro ano 2020: para a calculadora de prazos de pagamento, 14.720 accesos; e para a calculadora de Cálculo de intereses e adiamentos, 44.062 accesos.

Desenvolvementos por áreas operativas

Entre os desenvolvementos máis destacados levados a cabo en 2020, cómpre mencionar a definición, implantación e posta en marcha de novos procedementos para a tramitación de actuacións de control da fraude tributario e aduaneiro desenvolvidas por Inspección así como a mellora e evolución de procedementos implantados en anos anteriores, entre os que destacan o novo procedemento de verificacións de obrigas tributarias, o novo procedemento amigable da ONFI , as melloras no procedemento de comprobación xeral e as novas funcionalidades e servizos horizontais. .

No ámbito aduaneiro implantáronse os novos modelos de marcas fiscais que se deben adherir aos envases ou botellas que conteñan bebidas derivadas, de acordo co que se establece no artigo 26 do Regulamento dos Impostos Especiais. Do mesmo xeito que os modelos antigos, as novas precintas son elaboradas pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, actualizando e mellorando os actuais sistemas de seguridade.