Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.3.6. Notificacións electrónicas

A entrada en vigor en 2016 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común, supuxo que as persoas xurídicas, incluídas as Administracións Públicas, quedan dentro do sistema de Notificación electrónica obrigatoria (NEO).

Ao longo deste ano emitíronse 11,85 millóns de notificacións e comunicacións electrónicas, de que 11,24 millóns corresponden a titulares incluídos en Notificación Electrónica Obrigatoria (NEO).

Segundo determina a citada lei, entenderase cumprida a obriga de notificación electrónica á que se refire o artigo 40.4 coa posta a disposición da notificación na Sede electrónica da Administración ou Organismo actuante ou no enderezo electrónico habilitado única. Agora ben, ademais, os interesados deben poder acceder a todas as notificacións desde o Punto de Acceso Xeral electrónico da Administración, que funcionará como un portal de acceso.