Saltar ao contido principal
Memoria 2020

4.5.1. Control interno

Como órgano especializado de control interno, ten a misión de avaliar o sistema de control interno e favorecer o desenvolvemento do mesmo, mediante a realización de inspeccións de servizos e auditorías aos órganos centrais e territoriais da Axencia.

Actuacións de inspección

As actuacións de inspección do Servizo de Auditoría Interna están suxeitas ao principio de planificación establecida regulamentariamente para a Inspección Xeral, elaborandose con carácter anual o Plan de Actuacións da Inspección dos Servizos que se aproba polo presidente da Axencia Tributaria. O Plan está estruturado en 35 programas: por unha parte, un conxunto de programas vinculados a actuacións comúns a varias áreas e / ou significativos para os efectos da mellora dos resultados da Axencia Tributaria e, por outra, unha serie de programas vinculados á xestión de riscos da Axencia Tributaria, ao seguimento dos órganos territoriais e a análise e control de áreas sensibles, de seguridade e de colaboración institucional.

Como consecuencia destas actuacións de inspección dos servizos, o Servizo de Auditoría Interna elabora informes, que poden conter recomendacións aos Departamentos da Axencia Tributaria (mocións) e ás Xefaturas das Unidades auditadas (propostas).

No ano 2020 elaboráronse 91 informes sobre resultados da xestión, que supuxeron a emisión de 7 mocións e 192 propostas. En 2019 elaboráronse 89 informes, 7 mocións e 214 propostas.

En 2020, o Servizo de Auditoría Interna dedicou parte das súas actuacións a afrontar o impacto da pandemia. En particular, rexistrou sistematicamente as accións cometidas pola organización para mitigar os riscos sobrevidos, con obxecto de fortalecer os procesos de continuidade de negocio. Así mesmo, o Servizo de Auditoría Interna exerceu funcións de consultoría para asegurar o acceso remoto aos sistemas de información e a extensión do teletraballo.

Seguimento e avaliación permanente dos sistemas de control interno de xestión, riscos e condutas

O Servizo de Auditoría Interna realiza este seguimento e avaliación a través da máis ampla cooperación cos Departamentos e Servizos Centrais e coas diversas Delegacións Territoriais.

A colaboración institucional cos distintos Departamentos exércese igualmente a través do funcionamento das diversas Comisións Sectoriais de Seguridade e Control, creadas na Axencia Tributaria para as seguintes áreas ou sectores: de Xestión Tributaria, de Inspección Financeira e Tributaria, de Recadación, de Aduanas e Impostos Especiais e Vixilancia Aduaneira, de Seguridade Xeral e Xestión Económica e de Informática Tributaria, ostentando un inspector dos Servizos do Servizo de Auditoría Interna a Vicepresidencia de cada unha das seis Comisións. Como novidade, este ano a Comisión de Seguridade Xeral e Xestión Económica desdobrouse en dous, segundo a Resolución da Presidencia da Axencia Tributaria do 16 de xaneiro de 2020 (BOE do 31 de xaneiro).

Durante o ano 2020 a Axencia Tributaria someteuse a unha autoavaliación coa metodoloxía TADAT, propiedade do FMI, que permite avaliar a solidez dos compoñentes fundamentais do sistema da administración tributaria dun país e o seu nivel de madurez no contexto dunha boa práctica internacional. O equipo avaliador estivo composto pola directora do SAI e varios inspectores dos Servizos. Os resultados publicáronse na páxina web da Axencia.