Saltar ao contido principal
Memoria 2020

5.2. Profesionais tributarios

Os intermediarios fiscais, en canto representantes dos contribuíntes nas súas relacións coa Administración tributaria, colaboran coa Axencia Tributaria na xestión dos tributos, xa que facilitan aos contribuíntes o coñecemento e comprensión das súas obrigas fiscais e axúdanlles a cumpriras.

Esta colaboración instrumentouse, nas últimas dúas décadas, na presentación telemática de declaracións e outros documentos tributarios en representación de terceiros mediante acordos de colaboración subscrita pola Axencia Tributaria con outras Administracións Públicas, con entidades privadas e con institucións ou organizacións representativas de sectores ou intereses sociais, laborais, empresariais ou profesionais, ata acadar, a 31 de decembro de 2020, a cifra de 4.474 acordos ou protocolos de adhesión asinada (23 deles ao longo de 2020).

Arredor do 53 por cento das declaracións presentadas por Internet presentáronse por colaboradores sociais (de que arredor do 96 por cento foron presentadas por profesionais tributarios).

Á vista do importante papel desempeñado polos profesionais tributarios como colaboradores sociais na presentación telemática de declaracións e outros documentos tributarios, a Axencia Tributaria considerou conveniente establecer un novo marco de relación con estes intermediarios fiscais. Para iso, o 30 de marzo de 2011 puxose en funcionamento o Foro de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios como órgano de relación cooperativa baseada na transparencia e a confianza mutua, que redunde en última instancia en beneficio do contribuínte, favorecendo e facilitando o cumprimento voluntario das súas obrigas fiscais.

Durante 2020 o Foro reuniuse en sesión plenaria en dúas ocasións.

Na sesión plenaria do 2 de xullo de 2019 aprobáronse o Código de Boas Prácticas de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios e o Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios. Baixo os principios de voluntariedade, bilateralidade, transparencia e confianza, mutuo acordo, colaboración, confidencialidade e privacidade e facilidade na comunicación, as partes asumen compromisos que permitirán avanzar no desenvolvemento do modelo de relación cooperativa entre a Axencia Tributaria e os representantes dos intermediarios fiscais, así como cos propios profesionais tributarios, e fomentar a xeneralización das boas prácticas tributarias por parte dos contribuíntes.

A 31 de decembro de 2020 estaban adheridas ao Código de Boas Prácticas de Asociacións e Colexios de Profesionais Tributarios 25 asociacións e colexios, e 301 profesionais ao Código de Boas Prácticas de Profesionais Tributarios.

Ademais, durante o exercicio 2020, desenvolveuse a aplicación de consultas tributarias electrónicas que poden presentar os colexios e asociacións de profesionais tributarios, que permitiu a súa posta en funcionamento a principios de 2021.

En 2020, mantivéronse diversas reunións dos grupos de traballo, que permitiron a comunicación das necesarias medidas e cambios adoptados a consecuencia da crise sanitaria con repercusión no ámbito tributario.