Saltar ao contido principal

O Consello Superior para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria

O Consello Superior para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria, creado polo artigo 65 da Lei 22/2009, do 18 de decembro, pola que se regula o sistema de financiamento das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía e se modifican determinadas normas tributarias, é un órgano colexiado, integrado por representantes da Administración tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas de réxime común e Cidades con Estatuto de Autonomía, que se encarga de coordinar a xestión dos tributos cedidos.

Está presidido polo Presidente da Axencia Estatal de Administración Tributaria, ostentando a Vicepresidencia primeira a Directora Xeral da Axencia Tributaria, e a Vicepresidencia segunda unha persoa representante das Comunidades e Cidades Autónomas.

Destácanse a continuación algunhas das súas funcións:

  • O Consello Superior é informado anualmente do Plan de Obxectivos a aprobar pola Axencia Tributaria, realizándose así mesmo por parte do devandito Consello un seguimento periódico dos resultados do devandito Plan.

  • Así mesmo, o Consello Superior analiza e emite informe sobre os anteproxectos normativos de rango legal do Estado e das Comunidades Autónomas, Reais Decretos-leis, Decretos Leis das Comunidades Autónomas e, en determinados supostos, proxectos de Lei, que modifiquen a regulación dos tributos cedidos.

    En desenvolvemento desta función, estúdanse as modificacións normativas, algunhas de grande relevancia, que as Comunidades Autónomas ou o Estado teñen previsto aprobar en relación con impostos como o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, Imposto sobre o Patrimonio, Imposto sobre Sucesións e Doazóns ou Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, entre outros.

  • No seo do Consello Superior, as Comunidades Autónomas realizan propostas á Axencia Tributaria para incluír nos plans de control tributario que se aproban por esta con carácter anual, no relativo aos tributos cedidos.

  • Tamén se estudan no seo do Consello o contido e a forma de realizar determinados intercambios de información entre as Administracións Tributarias do Estado e das Comunidades Autónomas, coordinándose a súa posta en funcionamento por medios telemáticos.

  • No seo do Consello tamén se analizan determinadas propostas de convenios a subscribir entre a Axencia Tributaria e as Administracións autonómicas, por exemplo, en materia de intercambios de información tributaria.

O Consello Superior funciona a través do Pleno, que se reúne polo menos unha vez ao semestre, e de grupos de traballo, e conta cunha Secretaría Técnica Permanente, desempeñada por un funcionario da Axencia Tributaria, con rango mínimo de Subdirección Xeral.

A Secretaría Técnica, que actúa como órgano permanente de relación entre a Administración Tributaria do Estado e das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía, realiza os estudos, informes ou traballos que lle encomenda o Consello Superior ou o seu Presidente, impulsando e coordinando os traballos deste.Tamén asiste, con voz e sen voto, a todas as reunións do Consello Superior e das Comisións ou grupos de traballo, realizando respecto a estas as funcións de Secretaría.