Saltar ao contido principal

Tributación polo IVA da venda de abonos e palcos para presenciar desfiles procesionais en Semana Santa

Con data 15 de decembro de 2022 o Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ditou dúas resolucións en unificación de criterio (RG 05825/2022 e RG 06997/2022) relativas á posible exención e, se é o caso, tipo impositivo do IVA, aplicables á actividade de aluguer de cadeiras ou palcos para asistir aos desfiles procesionais de Semana Santa.

Os argumentos e criterios destas dúas resolucións son os seguintes:

TEAC considera que os desfiles procesionais da Semana Santa teñen cabida no artigo 20.Uno.14.d) da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, pois non ofrece dubida o carácter non só relixioso, senón tamén cultural das procesións de Semana Santa.

Non obstante, trátase de dous servizos distintos:a asistencia aos desfiles procesionais e o aluguer de cadeiras ou palcos que permiten ver o desfile sentado.

Se o acceso do público ao desfile procesional pola Carreira Oficial fose libre e gratuíto, é dicir, se puidese considerar o devandito desfile calquera persoa sen ter que pagar por iso, certamente, as persoas que pagaran por alugar unha cadeira ou palco non o farían propiamente para ver o desfile procesional -de acceso libre e gratuíto- senón para poder velo sentadas.

Non obstante, se o acceso ao desfile procesional pola Carreira Oficial non fóra libre e gratuíto, isto é, tal desfile só puidera ser considerado polos que tivesen pagado o prezo correspondente, entón non se trataría de dous servizos distintos (un servizo cultural de acceso libre e gratuíto constituído polos desfiles procesionais e un servizo de aluguer de cadeiras e palcos, de pagamento), senón un único servizo prestado polo obrigado tributario en tanto que órgano encargado de regular o conxunto de procesións de Semana Santa, consistente en conceder, logo de pagamento, o acceso a unha zona restrinxida do percorrido procesional pola cidade, a chamada Carreira Oficial, para considerar os desfiles da Semana Santa de todas as confrarías que nela participan.

Nos recursos, o TEAC non considera acreditado se o acceso do público ao desfile procesional foi libre e gratuíto, pero, ante a posibilidade de que poidan darse ambas as dúas situacións, o TEAC fixa os seguintes criterios para cada unha delas:

    1. Cando a contemplación dos desfiles procesionais pola chamada Carreira Oficial durante a Semana Santa non sexa libre e gratuíta, isto é, quede reservada en exclusiva a aquelas persoas que pagan por el, a venda de abonos de cadeiras e palcos para contemplar sentado tales desfiles constitúe un servizo suxeito, pero exento do Imposto sobre o Valor Engadido.Entenderase que a contemplación dos desfiles procesionais non queda reservada en exclusiva a quen paga cando o público que non o fai, aínda sen ter acceso ás zonas de cadeiras ou palcos, puidese considerar os desfiles procesionais con normalidade en toda a Carreira Oficial ou en parte dela, por non existir obstáculo relevante que llo impida.

    2. Pola contra, se tales desfiles puidesen ser considerados normalmente por calquera persoa, por toda a Carreira Oficial ou por parte dela, sen necesidade de pagar por iso, isto é, se o acceso a estes fose libre e gratuíto, a venda de abonos de cadeiras e palcos constituiría en tal suposto un servizo suxeito e non exento do IVA, sometido a tributación polo tipo xeral do 21 %.

Podes consultar o texto completo das resolucións nos seguintes enlaces Resolución 05825/2022 y Resolución 06997/2022.