Saltar ao contido principal
Modelo 100. Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2017

9.4.1. Achegas a actividades prioritarias de mecenado con límite do 15 por 100 da base liquidable

As cantidades doadas ou satisfeitas ás entidades e institucións previstas na Lei 49/2002 que se destinen á realización e desenvolvemento de actividades e programas prioritarios de mecenado, terán dereito a unha dedución de:

Base da dedución, importe ata

Porcentaxe da dedución

Ata 150 euros 80
Resto base de dedución 35

Ademais, se nos dous períodos impositivos inmediatos anteriores realizásense donativos, doazóns ou achegas con dereito a dedución a favor dunha mesma entidade por importe igual ou superior, en cada un deles , ao do exercicio anterior, o porcentaxe de dedución aplicable á base da dedución a favor desa mesma entidade que exceda de 150 euros será do 40 por cento.

Límite

A base da dedución destes donativos, non poderá exceder do 15 por 100 da base liquidable.

Formalización

Deberá reflectir o importe das cantidades doadas no recadro "G" do Anexo A.2 da declaración.