Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.4.Reducións do rendemento íntegro

Como regra xeral, os rendementos íntegros computaranse na súa totalidade, agás que lles sexa de aplicación algunha das reducións seguintes:

 • Rendementos irregulares:redución do 30 por 100

 • Prestacións de determinados sistemas de previsión social:redución do 30 por 100

 • Reducións do Réxime transitorio:seguros colectivos, e determinados sistemas de previsión social

REDUCIÓN DO 30 POR 100 (Art. 18.2 Lei)

Aplicarase unha redución do 30 por 100 aos rendementos que teñan un período de xeración superior a dous anos e polos que non se aplicase esta redución no prazo dos cinco períodos impositivos anteriores, así como aqueles cualificados regulamentariamente como obtidos de forma notoriamente irregular no tempo.

A contía do rendemento íntegro sobre a que se aplicará a redución non poderá superar o importe de 300.000 euros anuais.

Sen prexuízo do límite previsto no parágrafo anterior, no caso de rendementos de traballo cuxa contía este comprendida entre 700.000,01 e 1.000.000 de euros e deriven da extinción da relación laboral, común ou especial, ou da relación mercantil á que se refire o art.º 17.2 da Lei do Imposto, ou de ambas as dúas, a contía do rendemento sobre a que se aplicará a redución non poderá superar o importe que resulte de minorar 300.000 euros na diferenza entre a contía do rendemento e 700.000 euros.

Cando a contía de tales rendementos fose igual ou superior a 1.000.000 de euros, a contía sobre os rendementos sobre o que se aplicará a redución do 30 por cento será cero.

Cando os rendementos do traballo cun período de xeración superior a dous anos se perciban de forma fraccionada, só será aplicable esta redución do 30 por 100 en caso de que o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento, sexa superior a dous (art. 10.2 Rgl.).

Os rendementos do traballo procedentes de indemnizacións por extinción da relación cos administradores con período de xeración superior a dous anos, poderán aplicar a redución cando o cociente resultante de dividir o número de anos de xeración, computados de data a data, entre o número de períodos impositivos de fraccionamento sexa superior a dous anos, sempre que a data da extinción da relación sexa anterior a 1 de agosto de 2014.

Opcións de compra sobre accións.

Sen prexuízo do límite anterior, no caso de rendementos derivados do exercicio de opcións de compra sobre accións ou participacións aos traballadores, a contía do rendemento sobre o que se aplicará a redución do 30 por 100 non poderá superar o importe que resulte de multiplicar o salario medio anual do conxunto dos declarantes no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas polo número de anos de xeración do rendemento.Para estes efectos, cando se trate de rendementos obtidos de forma notoriamente irregular no tempo, tomarán cinco anos.

Para estes efectos, consideraranse rendementos do traballo con período de xeración superior a dous anos que non se obteñen de forma periódica e recorrente, cando se exerciten transcorridos máis de dous anos dende a súa concesión, e, ademais, non se concedan anualmente

Plans xerais de entrega de opcións de compra sobre accións.

O límite máximo de redución previsto no apartado anterior duplicarase cando os traballadores cumpran os seguintes requisitos:

 • As accións ou participacións adquiridas deberán manterse, polo menos, durante tres anos, a contar dende o exercicio da opción de compra.

 • A oferta de opcións de compra deberá realizarse nas mesmas condicións a todos os traballadores da empresa, grupo ou subgrupos de empresa.

RENDEMENTOS OBTIDOS DE FORMA NOTORIAMENTE IRREGULAR (art. 11 Rgl.)

Considéranse rendementos do traballo obtidos de forma notoriamente irregular no tempo exclusivamente os seguintes, cando se imputen nun único período impositivo:

 • As cantidades satisfeitas pola empresa aos empregados con motivo do traslado a outro centro de traballo que excedan dos importes exceptuados de gravame.

 • As indemnizacións derivadas dos réximes públicos de Seguridade Social ou Clases Pasivas, así como as prestacións satisfeitas por Colegios de Orfos e Institucións similares, nos supostos de lesións non invalidantes.

 • As prestacións satisfeitas por lesións non invalidantes ou incapacidade permanente, en calquera dos seus graos, por empresas e por Entes Públicos.

 • As prestacións por falecemento e os gastos de enterro ou enterro que excedan do límite exento, de traballadores ou funcionarios, tanto as de carácter público como as satisfeitas por Colegios de Orfos e institucións similares, empresas e por Entes Públicos.

 • As cantidades satisfeitas en compensación ou reparación de complementos salariais, pensións ou anualidades de duración indefinida ou pola modificación das condicións de traballo.

 • As cantidades satisfeitas pola empresa aos traballadores pola resolución de mutuo acordo da relación laboral.Considerarase como período de xeración o número de anos de servizo do traballador.

 • Premios literarios, artísticos ou científicos que non gocen de exención neste Imposto.Non se consideran premios, a estes efectos, as contraprestacións económicas derivadas da cesión de dereitos de propiedade intelectual ou industrial ou que substitúan estas.

PRESTACIÓNS DE DETERMINADOS SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL (art. 18.3 Lei)

As prestacións dos sistemas de previsión social do artigo 17.2.a) 1º e 2º da Lei do Imposto, isto é, as percibidas polos sistemas de Seguridade Social, de Clases  Pasivas Mutualidades xerais de Funcionarios, Colexios de Orfos e outras entidades similares, reduciranse nun 30 por 100 cando se perciban en forma de capital, sempre que transcorresen máis de dous anos dende a primeira achega.Non é necesario, non obstante, que transcorra este prazo no caso de prestacións de invalidez.Para o resto, teriamos que aplicar as reducións do Réxime Transitorio seguinte:

REDUCIÓNS RÉXIME TRANSITORIO ( D.T 11º e 12ª Lei)

Réxime transitorio de seguros colectivos:

 1. Prestacións derivadas de continxencias acaecidas antes do 1 de xaneiro de 2007:

  Os beneficiarios poderán aplicar o réxime financeiro e fiscal vixente a 31 de decembro de 2006.

 2. Prestacións derivadas de continxencias acaecidas a partir de 1 de xaneiro de 2007 de seguros colectivos contratados con anterioridade a 20 de xaneiro de 2006:

  Poderá aplicarse o réxime fiscal vixente a 31 de decembro de 2006.Este réxime será só aplicable á parte da prestación correspondente ás primas satisfeitos ata 31 de decembro de 2006, así como as primas ordinarias previstas na póliza orixinal satisfeitas con posterioridade a esta data.

Non obstante, os contratos de seguro colectivo que instrumentan a exteriorización de compromisos por pensións pactadas en convenios colectivos de ámbito supra empresarial baixo a denominación «premios de xubilación» ou outras, que consistan nunha prestación pagadoira por unha soa vez no momento do cesamento por xubilación, subscritos antes de 31 de decembro de 2006, poderán aplicar o réxime fiscal previsto no apartado 2 anterior.

Réxime transitorio de plans de pensións, mutualidades de previsión social e plans de previsión asegurados:

 1. Prestacións derivadas de continxencias acaecidas con anterioridade ao 1 de xaneiro de 2007:

  Os beneficiarios poderán aplicar o réxime financeiro e, no seu caso, aplicar a redución prevista no artigo 17 do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas vixente a 31 de decembro de 2006.

 2. Prestacións derivadas de continxencias acaecidas a partir do 1 de xaneiro de 2007, pola parte correspondente a achegas realizadas ata 31 de decembro de 2006:

  Os beneficiarios poderán aplicar o réxime financeiro e, no seu caso, aplicar a redución prevista no artigo 17 do Texto Refundido da Lei do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas vixente a 31 de decembro de 2006.

A partir de 1 de xaneiro de 2015, estableceuse un período transitorio para aplicar a redución do 30 por cento, tanto para seguros colectivos coma aos sistemas de previsión social:

 • Para continxencias acaecidas a partir de 1 de xaneiro de 2015, só se aplicará a redución á prestación en forma de capital obtida no exercicio no que acaeza a continxencia correspondente, ou nos dous exercicios seguintes.

 • Para continxencias acaecidas nos exercicios 2011 a 2014, só se aplicará a redución á prestación en forma de capital obtida antes da finalización do oitavo exercicio seguinte a aquel no que acaeceu a continxencia correspondente.

 • Para continxencias acaecidas nos exercicios 2010 ou anteriores, só se aplicará a redución á prestación en forma de capital obtida ata o 31 de decembro de 2018.

Polo tanto, se a prestación de capital se obtivese unha vez finalizados os prazos sinalados, non se aplicará ningunha redución.

PRESTACIÓNS EN FORMA DE CAPITAL (art. 11.5 Rgl.)

Estas reducións só resultan aplicables ás prestacións en forma de capital consistentes nunha percepción de pagamento único.

No caso de prestacións mixtas, que combinen rendas de calquera tipo cun único cobramento en forma de capital, as reducións referidas só resultarán aplicables ao cobramento efectuado en forma de capital.