Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.5.Rendemento neto do traballo:gastos deducibles

O rendemento neto do traballo será o resultado de diminuír o rendemento íntegro no importe dos gastos deducibles.

Terán a consideración de gastos deducibles exclusivamente os seguintes:

 1. As cotizacións á Seguridade Social ou a mutualidades xerais obrigatorias de funcionarios.

 2. As detraccións por dereitos pasivos.

 3. As cotizacións aos colexios de orfos ou entidades similares.

 4. As cotas satisfeitas a sindicatos e colexios profesionais, cando a colexiación teña carácter obrigatorio para o desempeño do traballo, na parte que corresponda aos fins esenciais destas Institucións, co límite de 500 euros anuais (art. 10 Rgl.).

 5. Os gastos de defensa xurídica derivados directamente de litixios suscitados na relación do contribuínte coa persoa da que percibe os rendementos, co límite de 300 euros anuais.

 6. Outros gastos deducibles.Poderanse deducir en concepto doutros gastos e con carácter xeral, 2.000 euros anuais.A devandita cantidade incrementarase nos seguintes casos:

  • Tratándose de contribuíntes desempregados inscritos na oficina de emprego que acepten un posto de traballo que esixa o traslado da súa residencia habitual a un novo municipio incrementarase a devandita contía, no período impositivo no que se produza o cambio de residencia e no seguinte, ata 2.000 euros anuais adicionais.

   Este incremento do gasto deducible só é aplicable ao rendemento neto de traballo do novo posto de traballo aceptado.

  • Tratándose de persoas con discapacidade que obteñan rendementos do traballo como traballadores activos, incrementarase a devandita contía ata en 3.500 euros anuais.O devandito incremento será ata de 7.750 euros anuais, para as persoas con discapacidade que sendo traballadores activos acrediten necesitar axuda de terceiras persoas ou mobilidade reducida, ou un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por cento.

   Este incremento do gasto deducible só é aplicable á parte do rendemento neto de traballo como traballador activo con discapacidade.

   ACREDITACIÓN DA MINUSVALIDEZ (art. 72 Rgl.)

   Terán a consideración de persoas con discapacidade os contribuíntes que acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

   O grao de discapacidade deberá acreditarse mediante certificado ou resolución expedido polo Instituto de Migracións e Servizos Sociais ou o órgano competente das Comunidades Autónomas.

   En particular, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 no caso dos pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez e no caso dos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

   Igualmente, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 cando se trate de persoas con discapacidade cuxa incapacidade sexa declarada xudicialmente, aínda que non alcance o devandito grao.

   CONCEPTO DE "INCAPACITACIÓN XUDICIAL"

   A expresión "incapacidade declarada xudicialmente" refírese unicamente ao ordenamento civil, é dicir, á considerada no artigo 199 do Código Civil polas causas recollidas no artigo 200 do mesmo texto e baixo o procedemento previsto na lei de axuizamento civil.

   ACREDITACIÓN DA NECESIDADE DE TERCEIRAS PERSOAS O MOBILIDADE REDUCIDA (art. 72.2 Rgl.)

   Os contribuíntes con discapacidade deberán acreditar a necesidade de axuda de terceiras persoas para desprazarse ao seu lugar de traballo ou para desempeñar o mesmo, ou a mobilidade reducida para utilizar medios de transporte colectivos, mediante certificado ou resolución do Instituto de Migracións e Servizos Sociais ou o órgano competente das Comunidades Autónomas en materia de valoración das minusvalideces baseándose no ditame emitido polos equipos de valoración e orientación dependentes destas.