Saltar ao contido principal
Modelo 100.Declaración do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas 2018

7.2.6.Redución por obtención de rendementos do traballo

A redución por obtención de rendemento de traballo unicamente se aplicará aos contribuíntes con rendementos netos do traballo inferiores a 14.450 euros sempre que non teñan rendas, excluídas as exentas, distintas das do traballo superiores a 6.500 euros.Nestes casos aplicarase tanto o gasto de 2.000 euros como esta redución.O importe da redución será:

Atención, as cantidades seguintes son só de aplicación para os contribuíntes falecidos con anterioridade a 5 de xullo de 2018.

  1. Contribuíntes con rendementos netos do traballo iguais ou inferiores a 11.250 euros:3.700 euros anuais.

  2. Contribuíntes con rendementos netos do traballo comprendidos entre 11.250 e 14.450 euros:3.700 euros menos o resultado de multiplicar por 1,15625 a diferenza entre o rendemento do traballo e 11.250 euros anuais.

Para estes efectos, o rendemento neto do traballo será o resultante de minorar o rendemento íntegro nos gastos previstos nas letras a), b), c), d) e e) do artigo 19.2 da Lei do Imposto.

Como consecuencia da aplicación da redución prevista neste artigo, o saldo resultante non poderá ser negativo.

Para os contribuíntes nos que o imposto se devenge dende o dia 5 de xullo a 31 de decembro de 2018 aplicarase as reducións seguintes:

A metade da diferenza positiva resultante da seguinte operación:

Primeiro:

a) Contribuíntes con rendementos netos do traballo iguais ou inferiores a 13.115 euros:5.565 euros anuais.

b) Contribuíntes con rendementos netos do traballo comprendidos entre 13.115 e 16.825 euros:5.565 euros menos o resultado de multiplicar por 1,5 a

diferenza entre o rendemento do traballo e 13.115 euros anuais.

Segundo:

As cuantias que se expuxeron para contribuíntes falecidos con anterioridade a 5 de xullo de 2018.

En todo caso, o programa de renda Web realiza automaticamente todos os cálculos, e non é necesario facer ningunha operación.