Saltar ao contido principal

O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria

O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais da Axencia Tributaria ten encomendadas, entre outras competencias, a xestión e o control dos tributos sobre o comercio exterior, os impostos especiais e os impostos ambientais.Outro ámbito de competencias está relacionado coa represión do contrabando, o narcotráfico e o branqueo de capitais.

España, xunto co resto de países da Unión Europea, forma parte dunha Unión Aduaneira.Un territorio sen fronteiras interiores e cunha única fronteira fronte ao resto de países do mundo, é dicir, unha mercadoría sométese aos mesmos controis e á mesma tributación aduaneira se é importada (ou exportada) por calquera país da Unión Europea.Coa excepción dalgúns territorios que están excluídos pola súa singularidade, como Ceuta e Melilla.

Cando unha mercadoría atravesa a fronteira exterior da Unión Europea tamén se somete a controis sanitarios, fitosanitarios, veterinarios, de calidade comercial, de medicamentos e produtos sanitarios, de defensa da propiedade intelectual e industrial ou control de comercio de material de defensa e dobre uso, entre outros.No Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais asegúrase a realización destas actuacións de control que garanten aos cidadáns a calidade e a seguridade dos produtos, en estreita colaboración coas autoridades competentes en cada materia.

O Departamento tamén realiza actuacións e procedementos de xestión e, no seu caso, intervención dos Impostos Especiais e dos impostos ambientais.Entre os primeiros destacan os impostos sobre o alcohol e as bebidas alcohólicas, os hidrocarburos, o tabaco ou a electricidade.Pola súa banda entre os impostos ambientais poden destacarse o imposto sobre gases fluorados de efecto invernadoiro, o imposto sobre a produción e almacenamento de combustible nuclear e residuos radiactivos ou o imposto sobre a extracción de gas natural, petróleo e condensados.Tamén son impostos ambientais dous de recente creación e que entrarán en vigor o 1 de xaneiro de 2023, o imposto especial sobre os envases de plástico non reutilizables e o imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos.

O Departamento de Alfándegas e Impostos Especiais conta co Servizo de Vixilancia Aduaneira que ten encomendada, entre outras competencias, a persecución e represión do contrabando (incluído o narcotráfico), tarefa que desenvolve en todo o territorio nacional, incluídas augas xurisdicionais e espazo aéreo.Ademais, o Servizo de Vixilancia Aduaneira colabora na loita contra o branqueo de capitais e contra a fraude fiscal en colaboración con outros Departamentos da Axencia Tributaria.

Ademais destas competencias, o Departamento participa de forma habitual en grupos de traballo e foros internacionais para a coordinación e o desenvolvemento no ámbito das alfándegas, por exemplo no seo da Unión Europea, pero tamén na Organización Mundial de Alfándegas.

Actividades moi relevantes para a economía nacional, máxime se observamos as estatísticas de comercio exterior publicadas a semana pasada, nas que consta que as importacións durante o primeiro trimestre de 2022 ascenderon a máis de 56.000 millóns de euros, o que supón un incremento do 57 por cento con relación ao mesmo trimestre de 2021.Neste escenario económico, o obxectivo das alfándegas de continuar operando con fluidez e de garantir o cumprimento das normas de seguridade e calidade tórnase, se non o era xa, de capital importancia.

Madrid, 19 de maio de 2022