Saltar ao contido principal

O Servizo Xurídico da Axencia Tributaria

A Administración tributaria española, como todas as Administracións públicas, require dunha asistencia xurídica que acompañe o devir das súas actuacións para garantir o principio de legalidade e actuar coa maior seguridade xurídica.

O Servizo Xurídico da Axencia Tributaria, partindo do ámbito de funcións xenuíno da Avogacía do Estado –asesoramento xurídico, xunto con representación e defensa procesual–, desenvolve a función de asistencia xurídica integral da Axencia Tributaria, de modo acorde coas súas necesidades, coadxuvando de forma inmediata e permanente ao cumprimento da súa misión de aplicar o sistema tributario e aduaneiro, auxiliando na toma de decisións directivas e engadindo valor xurídico ao resto de áreas funcionais.

Para iso, desenvólvense ademais tarefas de coordinación xurídica, apostando por unha asistencia xurídica preventiva baseada, especialmente, na coherencia co traballo xa realizado (xestión do coñecemento), a análise e xestión de riscos legais, e na xeración de propostas.

Igualmente, o Servizo Xurídico constitúese nunha garantía importante e suplementaria para asegurar a legalidade dos procedementos de contratación da Axencia Tributaria, para o cal se encarga de informar os pregos de contratación, e asistir ás mesas, ademais da resolución de calquera consultas formúlense na materia, así como en materia de convenios, encomendas, acordos de entendemento (MOU) e outras fórmulas colaboradoras de ámbito nacional e internacional.

Moi importante é, á súa vez, o estudo e sistematización da xurisprudencia e doutrina dos tribunais, para o efecto de ser incorporada á práctica da Axencia Tributaria;para o cal elabora periodicamente boletíns e circulares para toda a Axencia (boletín de interese casacional, de contencioso tributario, etc.).

Como non podía ser doutro modo, estúdase en profundidade todo o relacionado coa nosa integración na Unión Europea, as cuestións derivadas das institucións europeas, e a doutrina do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, en especial, a análise de todas as cuestións prexudiciais que puidesen ser de interese para o Reino de España en materia tributaria e aduaneira.

O Servizo Xurídico asume ademais un papel importante en tarefas de grande interese para a sociedade como é a prevención e loita contra a fraude fiscal, o desenvolvemento da Administración electrónica, a formación e selección de funcionarios, a defensa do contribuínte e o cumprimento voluntario, a protección de datos especificamente tributarios e a transparencia da organización, para iso confecciónanse os manuais de cesión e de transparencia, a disposición da organización.

En materia de prevención e loita contra a fraude fiscal, o Servizo Xurídico exerce certas funcións na minoración da conflitividade e litigiosidad en materia tributaria.Ademais, cando a Axencia Tributaria debe denunciar un delito, o Servizo Xurídico elabora, con carácter preceptivo, un informe previo no que se pronuncia sobre a concorrencia dos requisitos necesarios para a tramitación deste.Todo iso ademais da representación e defensa en xuízo correspondente, e a asistencia técnico xurídica.Así mesmo convoca e impulsa o Observatorio de delito fiscal.

O desenvolvemento da Administración electrónica é unha realidade cada vez máis cotiá que considera retos xurídicos aos que o Servizo xurídico vai dando resposta de forma eficaz, como é a implantación do novo Enderezo Electrónico Habilitado único, o expediente electrónico, o Rexistro Electrónico Xeneral no ámbito da Administración Xeral do Estado (REG-AGE), a protección de datos de carácter persoal, ou a creación da nova Sede electrónica da Axencia Tributaria.

Importante é tamén o labor que presta en materia concursal, defendendo o crédito público en todos os procedementos concursais, así como formando o correspondente criterio da Administración nun tema tan dinámico;para iso, impulsa o Comité de coordinación en materia concursal.

Finalmente, o Servizo xurídico ten entre as súas misións coadxuvar ao compromiso ético da Axencia Tributaria, formando parte da súa Comisión Consultiva de Ética, así como participando no Consello para a Defensa do Contribuínte e informando en materia de transparencia.Participa, así mesmo, entre outros, no Foro de Asociacións e Colexios de profesionais tributarios, así como no Consello Superior para a Dirección e Coordinación da Xestión Tributaria.

Todo iso, coa máxima dedicación, compromiso e rigor técnico de todos os seus membros, ao servizo da Administración tributaria e de todos os españois.